Boli schválené prvé projekty z oblasti cezhraničného vzdelávania a multimodálnej dopravy v poľsko-slovenskom pohraničí

Počas zasadnutia monitorovacieho výboru v dňoch 10.-11. mája 2017 v Tatranskej Lomnici na Slovensku boli schválené štyri projekty na celkovú sumu celkovej 1,3 mil. eur. Finančné prostriedky z EFRR vo výške 1 mil. eur budú poskytnuté na finančný príspevok na tri projekty z oblasti cezhraničného a celoživotného vzdelávania a jeden projekt podporujúci rozvoj multimodálnej dopravy v poľsko-slovenskom pohraničí.

obrazek

"Schválené projekty otvárajú zazmluvňovanie v dvoch dôležitých prioritách programu Poľsko Slovensko: zvýšenie dostupnosti pohraničia prostredníctvom rozvoja multimodálnej dopravy a rozvoj špecializovaného a odborného cezhraničného vzdelávania. Sú to nové priority v rámci programu, čo mohlo predstavovať výzvu pre prijímateľov, najmä v oblasti vytvorenia nových partnerstiev a vhodného naplánovania zámerov zodpovedajúcich špecifickosti cezhraničných oblastí, a má za následok obmedzený počet a hodnotu projektov. Som však hlboko presvedčený, že práve prostredníctvom týchto prvých projektov razíme nové cesty v rámci spolupráce zameranej na paralelné vzdelávanie reagujúce na potreby miestneho trhu služieb pohraničia a zvýšenie účinnosti a efektívnosti rôznych foriem dopravy v poľsko-slovenskom susedstve" – povedal Adam Hamryszczak, štátny tajomník Ministerstva rozvoja, prítomný na zasadnutí monitorovacieho výboru.

Zoznam schválených projektov z  II. prioritnej osi a z III. prioritnej osi spolu s opisom hlavných úloh v projektoch je dostupný v prílohe nižšie.

V rámci vzdelávacích projektov sa okrem iného predpokladá výmena skúseností, pilotné projekty, školenia, odborná prax a študijné exkurzie. Celkovo sa na týchto iniciatívach zúčastní viac ako 3 tis. osôb z Poľska a Slovenska. Pozornosť si zaslúžia všetky tieto iniciatívy, keďže sa týkajú vzdelávania v rôznych oblastiach: lesníctvo, kvalita služieb poskytovaných v oblasti cezhraničného cestovného ruchu a vidieckeho cestovného ruchu zameraného na využitie potenciálu pohraničia.

V rámci projektu „Lesy nepoznajú hranice“ sa okrem iného vytvorí optimálny model teoretického a praktického vzdelávania na úrovni stredných škôl v oblasti lesníctva. Poľsko-slovenské pohraničie je bohaté na lesy. Len samotné národné a krajinné parky na oboch stranách zaberajú celkovo 26 % oprávneného územia. A preto vzdelávanie v tejto oblasti zodpovedá potrebám tohto regiónu a umožňuje pomýšľať na to, že projekt prispeje k nárastu odborných spôsobilostí mladých ľudí, čo ich bude následne motivovať, aby zostali v poľsko-slovenskom pohraničí a našli si prácu v inštitúciách zodpovedných za miestne prírodné dedičstvo.

Projekt Karpatského euroregiónu, pripravený v rámci partnerstva s Regionálneho rozvojovou agentúrou v Humennom je zase zameraný na zvýšenie kvality cezhraničného vzdelávania v oblasti cestovného ruchu využívajúceho zdroje pohraničia. V rámci tohto projektu sa uskutočnia školenia zamestnancov odvetvia cestovného ruchu z regiónu Karpát, miestnych študentov špecializácií z oblasti cestovného ruchu a študentov hotelierskych škôl v súlade s medzinárodnými vzdelávacími trendmi. Ich cieľom bude dôraz na spôsoby využitia turistického potenciálu pohraničia a vysoké štandardy obsluhy zákazníkov, najmä zahraničných, keďže v tomto regióne sa čoraz väčšej popularite tešia balíčky produktov cestovného ruchu, ktoré ponúkajú medzinárodné skúmanie územia prostredníctvom danej cesty, napr. vínnej cesty, cesty pravoslávnej architektúry. V dôsledku toho vzniká potreba posilniť úroveň poskytovaných turistických služieb súbežne na obidvoch stranách hranice tak, aby sa turista stretával s rovnako vysokou úrovňou služieb bez ohľadu na to, na ktorej strane pohraničia sa nachádza.

Tretí projekt z oblasti vzdelávania je zameraný na moderné vzdelávanie v oblasti vidieckeho cestovného ruchu s využitím prírodného a kultúrneho potenciálu územia poľsko-slovenského pohraničia. V rámci projektu sa teória spojí s praxou. Študenti sa budú môcť zúčastniť na pilotnom školení, ktoré im priblíži problematiku vidieckeho cestovného ruchu, ukáže im možnosti, ktoré v tomto smere poskytuje poľsko-slovenské pohraničie, a týmto spôsobom vzbudí ich záujem o prehĺbenie poznatkov o regionálnych a miestnych špecifikách a povzbudí ich, aby boli aktívni v tejto oblasti cestovného ruchu.

Schválený projekt z oblasti multimodálnej dopravy zase reaguje na potreby pohraničia, ktorými sú prestupné uzly integrujúce hromadnú dopravu s individuálnou. V obci Łodygowice a v Kysuckom Novom Meste vzniknú parkoviská typu park and ride. Tieto investície majú motivovať obyvateľov susediacich obcí a prichádzajúcich turistov, aby nechávali automobily na parkovisku a prestupovali do prostriedkov hromadnej dopravy a pokračovali v ďalšej ceste, napríklad vlakom (trasa Katovice – Zwardoń), alebo využili možnosť vydať sa na cyklistický výlet v najbližšom okolí alebo do susednej obce.

Všetky schválené projekty sú dôležité pre hospodársky rozvoj pohraničného regiónu. Verím, že tieto projekty budú správne implementované a ich vysoká kvalita umožní predstavenie výsledkov projektov širšiemu fóru na európskej úrovni – povedala Katarína Mihaľová, generálna riaditeľka Sekcie programov cezhraničnej spolupráce Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Pani riaditeľka Mihaľová zdôraznila taktiež význam regionálnych kontaktných bodov pri vytváraní sietí a platforiem spolupráce v regiónoch podporovaných programom, s cieľom ešte účinnejšie oslovovať potenciálnych žiadateľov, lepšie chápať ich potreby a podporovať prijímateľov programu pri efektívnej implementácii projektov.

obrazek

obrazek

obrazek