Zoznam členov Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.