Oznámenie o výzve na výber kandidátov na odborníkov programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

Centrum európskych projektov hľadá kandidátov/kandidátky na odborníka pre overovanie technických zmien oznamovaných prijímateľmi počas realizácie projektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

 

Všetky informácie spojené s výberom sú uvedené v Pravidlách výberu a spolupráce s odborníkmi pre overovanie technických zmien oznamovaných prijímateľmi počas realizácie projektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 spolu s prílohami.

 1. Osoby spĺňajúce podmienky uvedené v § 3 pravidiel, ktoré sa uchádzajú o zaradenie do zoznamu kandidátov na odborníkov pre overovanie technických zmien oznamovaných prijímateľmi počas realizácie projektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020, musia predložiť organizátorovi výberového konania podpísanú žiadosť o zaradenie do zoznamu kandidátov na odborníkov v elektronickej forme (v súlade so vzorom uvedeným v prílohe č. 1), ktorá bude obsahovať:
  1. formulár osobného dotazníka kandidáta (-tky) na odborníka (príloha č. 1.1),
  2. vyhlásenie o splnení podmienok (príloha č. 1.2),
  3. súhlas, aby organizátor výberového konania, inštitúcie zapojené do realizácie programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 spracúvali osobné údaje uvedené v predloženej žiadosti (príloha č. 1.3)
 2. Predloženie žiadosti uvedenej v ods. 1 je zároveň súhlasom s ustanoveniami Pravidiel výberu a spolupráce s odborníkmi pre overovanie technických zmien oznamovaných prijímateľmi  počas realizácie projektu v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.
 3. Žiadosť je potrebné predložiť v elektronickej verzii na adresu: kontakt@plsk.eu najneskôr do 10. júna 2021.
 4. Žiadosti predložené po termíne (rozhoduje dátum doručenia) alebo nespĺňajúce podmienky stanovené v Pravidlách výberu a spolupráce s odborníkmi nebudú posudzované.
 5. Analýza predložených žiadostí bude vykonaná pomocou hodnotiaceho hárku, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 Pravidiel výberu a spolupráce s odborníkmi.

Osoby vybrané počas spomenutého procesu budú zaradené do zoznamu kandidátov na odborníkov pre overovanie technických zmien oznamovaných prijímateľmi počas realizácie projektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 uverejňovanom na webovej stránke programu.