Zmeny v Príručke pre prijímateľov a niektorých príloh

Informujeme, že 20. februára 2018 Monitorovací výbor schválil zmeny v Príručke pre prijímateľov a niektorých príloh.

Zmeny v príručke sa týkajú:

 • záväzkov prijímateľa vyplývajúcich z uplatňovania zjednodušených metód zúčtovania výdavkov,
 • spresnenia špecifických (osobitných) pravidiel zamestnávania personálu v prípade poľských partnerov;
 • spresnenia zoznamu oprávnených výdavkov pre projekty realizované formou „Naprojektuj a postav”
 • spresnenia pravidiel využitia nepeňažného vkladu v projekte;
 • w oddieloch 4.3.5.1 a 4.3.6 sa dopĺňa formulacia "nehmotný majetok"
 • aktualizácie kapitoly o uplatňovaní štátnej pomoci v Programe
 • obsahu dokumentácie predloženej spolu so žiadosťou o finančný príspevok, vrátane doplnenia časti do Vyhlásenia č. 1;
 • spresnenie dátumov súvisiacich s procesom podpísania zmluvy o finančný príspevok;
 • spresnenie pravidiel predkladania žiadostí o platbu, ktorých hodnota nepresahuje 1 000 EUR;
 • spresnenie dátumov a pravidiel zavádzania zmien v projektoch;
 • doplnenie povinností súvisiacich s predkladaním projektovej dokumentácie po zavedení zmien pre kontrolórov;
 • rozšírenie obsahu kapitoly 5.4.2 a prílohy č. 2 Pracovného poriadku monitorovacieho výboru o znenie, ktoré oprávňujú, aby odvolanie podal každý občan, ktorý sa domnieva, že počas vykonávania programu boli porušené jeho práva;
 • oprava schémy č. 6 Možné termíny začiatku projektu;
 • zosúladenie poľskej a slovenskej verzie príručky, vrátane menších opráv súvisiacich s prekladom príručky do slovenského jazyka,

Zmeny v prílohách:

 • Príloha č. 5. Pomoc de minimis a štátna pomoc v programe –doplnenie
 • Príloha č. 8 - Spresnenie ustanovení súvisiacich s postupom vykonávania verejného obstarávania v Slovenskej republike prostredníctvom vypracovania samostatnej prílohy č. 8.1 pre poľských prijímateľov a 8.2 pre slovenských prijímateľov .
 • Zmeny v Prílohe č. 14 týkajúce sa kritérií priznania dodatočných finančných prostriedkov na realizáciu strešných projektov. Zmena v tabuľke s finančným rozdelením pre dané regióny má len technický charakter. – 20.02

Aktualizovaná Príručka pre prijímateľov, Prílohy č. 8, 14 a príloha č. 2 k Rokovaciemu poriadku Monitorovacieho výboru s účinnosťou od 20. februára 2018

Aktuálna príloha č. 5 s účinnosťou od 1. marca 2018.

Príručka pre prijímateľov s prílohami sú k dispozícii tu.

Príloha č. 2 Odvolacie konanie  je k dispozícii tu.

 


obrazek