Zmeny v Príručke pre prijímateľa

Informujeme, že na webovej stránke Programu bola zverejnená aktualizovaná verzia Príručky pre prijímateľa, schválená Monitorovacím výborom Programu 26.6.2019.

 

 

Zmeny boli zavedené v nasledujúcich kapitolách:

- kap. 5.5.3 - Dohoda o národnom spolufinancovaní slovenských projektových partnerov

- kap. 6.2.5 - Náhrada výdavkov

- kap. 6.3.6 - Zásady zavádzania podstatných zmien v projekte

Dve prvé zmeny sa týkajú výlučne slovenských prijímateľov a vyplývajú zo zmien v národnej legislatíve.

V kap. 6.3.6 bola odstránená veta (ako je uvedené v úseku textu z Príručky nižšie), čo je spojené s poslednými zmenami v tejto kapitole (rozhodnutie MV č. 36/2019) a čoho cieľom je zjednodušenie realizácie projektov prijímateľmi.

Zmeny v projekte nemôžu byť v rozpore s požiadavkami určenými v rozhodnutí MV o pridelení finančného príspevku pre projekt. Zmeny v projekte principiálne nemôžu viesť k zníženiu kvality projektu. Neexistuje možnosť žiadať o zmenu hodnoty ukazovateľa, pokiaľ sa to nespája s realizáciou nových aktivít.

 

Okrem toho, na webovej stránke Programu bola zverejnená aktualizovaná verzia prílohy 8.1 k Príručky pre prijímateľa. Zavedené boli nasledujúce zmeny:
- rozšíril sa rozsah výnimiek z uplatňovania pravidla hospodárskej súťaže,
- spresnenie definícií,
- - presunutie relevantného z hľadiska príjemcu obsahu z poznámok pod čiarou do hlavného obsahu dokumentu,
- zavedenie odkazov k právnym predpisom namiesto limitov hodnôt,
- zmeny týkajúce sa usporiadania.
Aktualizovaná verzia prílohy 8.1 k Príručke pre prijímateľa  je platná od dnešného dňa, t.j. 1.7.2019.

Odkaz na príručku: https://sk.plsk.eu/-/prirucka-pre-prijimatela-spolu-s-prilohami

 

S pozdravom,