Zasadnutie Monitorovacieho výboru 10.-11. decembra

Informujeme, že v dňoch 10.-11. decembra 2019 sa bude v Rzeszowe konať nasledujúce zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020.

 

V rámci zasadnutia sa plánuje:

  • schválenie vybraných projektov na poskytnutie finančného príspevku v rámci 2. prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“,
  • schválenie projektu č. PLSK.01.01.00-18-0143/17 z oblasti dedičstva na poskytnutie finančného príspevku po ukončení hodnotenia súvisiaceho so zmenou partnerov,
  • schválenie zmien v pláne hodnotenia programu,
  • prerokovanie stavu realizácie informačno-propagačných činností v roku 2019 a schválenie zmien v stratégii komunikácie programu a ročného plánu informačno-propagačných činností na rok 2020,
  • prerokovanie stavu implementácie Technickej pomoci a schválenie zmien v žiadostiach TP,
  • diskusia o implementácii strešných projektov a o stave prác súvisiacich s prípravou nového programu.

O rozhodnutiach výboru Vás budeme informovať na internetovej strane.