Zápisnica z III zasadnutia Monitorovacieho výboru

Protokol z III zasadnutia Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko

31.03. – 01.04.2016, Žilina