Workshopy Pracovnej skupiny

V rámci prípravy programu cezhraničnej spolupráce Interreg 2021-2027 medzi Poľskom a Slovenskom sa v máji tohto roku uskutočnili workshopy venované spracovaniu driev problémov/driev cieľov. Z dôvodu pandémie COVID-19 Pracovná skupina zasadala on-line.

 

Workshopy slúžili na identifikáciu najdôležitejších problémov poľsko-slovenského pohraničia a možností ich riešenia v rámci nového programu v jednotlivých oblastiach ako:

  • Príroda
  • Kultúra
  • Doprava
  • Hospodárska oblasť
  • Územie a obyvateľstvo, Sociálna oblasť a Inštitucionálne otázky

Ako ďalšiu fázu prác Pracovnej skupiny na príprave návrhu programu sme naplánovali sériu stretnutí venovaných stanoveniu logiky intervencie (v tom špecifických cieľov, aktivít, cieľovej skupiny a ukazovateľov).

Stretnutia sa taktiež budú konať online v termínoch:

  • Príroda (9.06)
  • Doprava a Hospodárska oblasť (15.06)
  • Územie a obyvateľstvo, Sociálna oblasť a Inštitucionálne otázky (17.06)
  • Kultúra (23.06)

Ďalším krokom, ktorým sa Pracovná skupina bude zaoberať, bude stanovenie tematických priorít budúceho programu.