Výzva na realizáciu mikroprojektov

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Karpatským euroregiónom v Poľsku vyhlasuje 4. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre individuálne mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

 

Výzva je vyhlásená pre:

  • prioritnú os 1. Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia,
  • prioritnú os 3: Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania.

Dostupná alokácia v minimálnej hodnote:

Prioritná os 1 - celková alokácia pre výzvu – 610 tisíc €

  • Karpatský euroregión – 520 tisíc €
  • Prešovský samosprávny kraj – 90 tisíc €

Prioritná os 3 - celková alokácia pre výzvu – 199 tisíc €

  • Karpatský euroregión – 154 tisíc €
  • Prešovský samosprávny kraj – 45 tisíc €

* Výška finančných prostriedkov vyčlenených na spolufinancovanie mikroprojektov v rámci tejto výzvy sa môže navýšiť, ak vzniknú úspory z realizovaných mikroprojektov (čísla sú zaokrúhlené v tisícoch).

Oprávnení žiadatelia a partneri mikroprojektu z oprávneného územia: (Zoznam oprávnených žiadateľov je uvedený v Prílohe č. 1, Príručka pre mikroprijímateľa - https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-granty/cezhranicne-programy/program-pl-sk2014-2020/zakladne-dokumenty/zakladne-dokumenty.html): Prešovský samosprávny kraj: okres Snina, okres Humenné, okres Stropkov, okres Medzilaborce, okres Svidník, okres Vranov nad Topľou, okres Prešov, okres Sabinov, Karpatský euroregión (PL): krośnieńský subregión: jasielský okres, krośnieńský okres a mesto Krosno, sanocký okres, leský okres, brzozowský okres, bieszczadský okres, przemyský subregión: przemyský okres a mesto Przemyśl, lubaczowský okres, przeworský okres, jarosławský okres, rešovský subregión: rešovský okres a mesto Rešov

Hodnota finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt je min. 2 000 € max. 50 000 € z EFRR (maximálna celková hodnota rozpočtu 70 000€).

Maximálna výška finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 85% oprávnených výdavkov mikroprojektu.

Lehota na prekladanie a spôsob predkladania žiadostí

Žiadosti je potrebné predložiť v termíne od 16. júna 2020 do 14. augusta 2020 15:00 hod. Žiadosť o poskytnutie FP pre individuálny mikroprojekt sa vypĺňa v slovenskom jazyku. Žiadosť musí byť odoslaná v elektronickej podobe prostredníctvom on-line aplikácie (www.e-interreg.eu) a v papierovej verzii (2 exempláre založené v rýchloviazačoch). Rozhoduje dátum a čas podania papierovej verzie žiadosti na podateľni PSK, ktorá bola do tohto termínu odoslaná aj v generátore!

Informácie týkajúce sa výzvy sú zverejnené na webových stránkach partnerov: https://www.po-kraj.sk, www.karpacki.pl.

Informácie a osobné konzultácie poskytuje:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
tel: +421 51 7081 502
www.po-kraj.sk

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
35-005 Rzeszów, Plac Jana Kilińskiego 2
tel. 17 852 52 05
www.karpacki.pl
e-mail: sekretariat@karpacki.pl