Výzva na predkladanie žiadostí v rámci tretej prioritnej osi Programu -vlajkové projekty–uzatvorená výzva

Informácie o výzve

Uzatvorený 30.06.2016

Dňa 15 apríla 2016 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na vlajkové projekty v rámci tretej prioritnej osi Programu Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania“.

Vyhlásená výzva predstavuje formu uzatvorenej výzvy. Oprávnenými projektmi budú výlučne tie projekty, ktorých návrhy boli schválená Monitorovacím výborom (Zoznam schválených návrhov vlajkových projektov).

Termín na predkladanie žiadostí

Výzva na predkladanie žiadostí trvá do 30. júna 2016 do 16:15 hod.

Termín na vyhodnotenie výzvy

September 2016

Miesto predkladania žiadostí

Adresa STS:

WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY

Program Współpracy Transgranicznej

Interreg V-A Polska-Słowacja

ul. Halicka 9, 31-036 Kraków

Spôsob predkladania žiadostí

Žiadosti v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko sa vypĺňajú v dvoch jazykoch: poľskom a slovenskom a predkladajú sa v elektronickej forme prostredníctvom on-line aplikácie a zároveň aj v papierovej verzii, ktorú je potrebné doručiť doporučenou zásielkou, kuriérom alebo osobne do sídla Spoločného technického sekretariátu v Krakove najneskôr do 30. júna 2016 do 16:15 hod.

Záväzné sú dátum aj hodina doručenia dokumentov na Spoločný technický sekretariát v elektronickej aj papierovej verzii.

Predloženie elektronickej verzie – žiadosť je potrebné predložiť pomocou špeciálnej aplikácie, tzv. generátora žiadostí.

Predloženie papierovej verzie - vytlačenú, podpísanú a opečiatkovanú papierovú verziu žiadosti odoslanú pomocou generátora a prílohy k žiadosti (zoznam príloh k žiadosti) je potrebné predložiť v dvoch samostatných kompletoch (v samostatných šanónoch).

Kto môže predkladať žiadosti

Žiadosť je predložená výlučne vedúcim partnerom návrhu, ktorý bol schválený Monitorovacím výborom (Zoznam schválených návrhov vlajkových projektov).

Na aké projekty je možné získať finančný príspevok

Finančný príspevok budú môcť obdržať žiadosti o FP vypracované na základe schválených návrhov Monitorovacím výborom pod podmienkou zohľadnenia odporúčaní sformulovaných v rámci hodnotenia návrhov projektov. Úplná žiadosť o FP by mala byť rozvinutým a spresnením návrhu vlajkového projektu.

Kritéria hodnotenia projektov

Žiadosti predložené v rámci výzvy budú predmetom nasledovného hodnotenia:

- formálne hodnotenie a hodnotenie oprávnenosti

- technické hodnotenie

- vecné hodnotenie

 Počas hodnotenia budú zohľadnené:

- zohľadnenie odporúčaní sformulovaných v rámci hodnotenia návrhov projektov;

- pripravenosť daného projektu na realizáciu (vrátane pripravenosti investície z formálneho a právneho hľadiska),

-preukázaný cezhraničný charakter projektu

Podrobné kritériá hodnotenia projektov.

Úroveň finančného príspevku

Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 85 % oprávnených výdavkov projektu.

Maximálna hodnota finančného príspevku

Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 5 mil. eur

Minimálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 200 tis. eur

Iné dôležité informácie

Výmenný kurz platný pre výzvu: 1 euro = 4,34 PLN