Výzva na predkladanie žiadostí v rámci tretej prioritnej osi Programu – strešné projekty

Informácie o výzve

Uzatvorený 16.02.2016

Dňa 2. februára 2016 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na Strešné projekty.

Výzva sa týka tretej prioritnej osi Programu „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania“, investičnej priority: „Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom prípravy a vykonávania spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov“.

Termín na predkladanie žiadostí

Výzva na predkladanie žiadostí trvá do 16. februára 2016 do 16:15 hod.

Termín na vyhodnotenie výzvy

Marec 2016

Miesto predkladania žiadostí

Adresa STS:

WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY

Program Współpracy Transgranicznej

Interreg V-A Polska-Słowacja

ul. Halicka 9, 31-036 Kraków

Spôsob predkladania žiadostí

Žiadosti v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko sa vypĺňajú v dvoch jazykoch: poľskom a slovenskom a predkladajú sa v elektronickej forme prostredníctvom on-line aplikácie a zároveň v papierovej verzii, ktorú je potrebné doručiť doporučenou zásielkou, kuriérom alebo osobne do sídla Spoločného technického sekretariátu v Krakove najneskôr dňa 16. februára 2016 do 16:15 hod.

Záväzné sú dátum aj hodina doručenia dokumentov na Spoločný technický sekretariát v elektronickej aj papierovej verzii.

Predloženie elektronickej verzie – žiadosť je potrebné predložiť pomocou špeciálnej aplikácie, tzv. generátora žiadostí.

Predloženie papierovej verzie - vytlačenú , podpísanú a opečiatkovanú papierovú verziu žiadosti odoslanú pomocou generátora a prílohy k žiadosti (zoznam príloh k žiadosti) je potrebné predložiť v dvoch samostatných kompletoch (v samostatných šanónoch).

Kto môže predkladať žiadosti

Združenie Karpatský Euroregión Poľsko, Euroregión "Tatry", Združenie "Región Beskydy", Prešovský samosprávny kraj,  Žilinský samosprávny kraj

Na aké projekty je možné získať finančný príspevok

Vyhlásená výzva predstavuje formu uzatvorenej výzvy. Finančný príspevok v rámci tejto výzvy je určený na implementáciu strešných projektov.

Strešné projekty budú v rámci Programu Interreg  V-A Poľsko –Slovensko realizované prostredníctvom 3 partnerstiev:

  1. Združenie Karpatský Euroregión Poľsko - Prešovský samosprávny kraj
  2. Euroregión "Tatry - Prešovský samosprávny kraj a Žilinský samosprávny kraj
  3. Združenie "Región Beskydy" - Žilinský samosprávny kraj

Rolu vedúcich partnerov budú v strešných projektoch plniť poľské Euroregióny.

 

Strešné projekty slúžia na realizáciu a implementáciu mikroprojektov v rámci Fondu mikroprojektov vyhradeného z rozpočtu programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko. Tieto prostriedky sú určené na realizáciu cezhraničných aktivít v oblasti podpory programu v rámci prioritnej osi III. Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania. Mikroprojekty vybrané na poskytnutie finančného príspevku musia prispievať k plneniu cieľov programu a realizovať ukazovatele výstupov priradené k príslušnej prioritnej osi.

Kritéria hodnotenia projektov

Žiadosti predložené v rámci výzvy budú predmetom nasledovného hodnotenia:

- formálne hodnotenie a hodnotenie oprávnenosti

- vecné hodnotenie

Upozornenie:  Podmienkou schválenia strešného projektu je pozitívne hodnotenie koncepcie príručky pre mikroprijímateľov Monitorovacím výborom.

 

Podrobné kritéria hodnotenia strešných projektov

Úroveň finančného príspevku

Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 85 % oprávnených výdavkov projektu.

Maximálna hodnota finančného príspevku

Maximálna hodnota finančného príspevku pre strešné projekty:

  • Združenie Karpatský Euroregión Poľsko - Prešovský samosprávny kraj - 592 676,59;
  • Euroregión "Tatry - Prešovský samosprávny kraj a Žilinský samosprávny kraj - 661 782,45 euro;
  • Združenie "Región Beskydy" - Žilinský samosprávny kraj - - 605 405,64 euro.

Celková suma prostriedkov určená pre poskytnutie finančných príspevkov

Predpokladaná hodnota finančných prostriedkov dostupných v rámci výzvy je 1 859 864,68 euro.

Nevyhnutné dokumenty

Dokumenty záväzné v rámci výzvy vrátane Programu, Príručky pre prijímateľa a záväzných usmernení sa nachádzajú nižšie.

Program

Príručka pre prijímateľa s prílohami

Vzor žiadosti – generátor žiadostí

Návod na prípravu a a predkladanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku

Zoznam príloh k žiadosti

Vzor vyhlásenia o spolufinancovaní

Vyhlásenie týkajúce sa spracúvania osobných údajov

Vzor vyhlásení partnera (vyhlásenie o plnení verejno-právnych povinností,  vyhlásenie o oprávnenosti DPH, vyhlásenie o trestnej zodpovednosti za uvedenie nepravdivých informácií)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013

Iné dôležité informácie

Výmenný kurz platný pre výzvu: 1 euro = 4,34 pln