Výzva na predkladanie žiadostí v rámci druhej prioritnej osi Programu

Informácie o výzve

Uzatvorený 30.11.2016

Dňa 30. augusta 2016 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty.

Výzva sa týka druhej prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, investičnej priority: „Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy“.

Termín na predkladanie žiadostí

Výzva na predkladanie žiadostí trvá do 30. novembra 2016 do 16:15 hod.

Termín na vyhodnotenie výzvy

Marec 2017

Miesto predkladania žiadostí

Adresa STS:

WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY

Program Współpracy Transgranicznej

Interreg V-A Polska-Słowacja

ul. Halicka 9, 31-036 Kraków

Spôsob predkladania žiadostí

Žiadosti v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko sa vypĺňajú v dvoch jazykoch: poľskom a slovenskom a predkladajú sa v elektronickej forme prostredníctvom on-line aplikácie a zároveň v papierovej verzii, ktorú je potrebné doručiť doporučenou zásielkou, kuriérom alebo osobne do sídla Spoločného technického sekretariátu v Krakove najneskôr dňa 30. novembra 2016 do 16:15 hod.

Záväzné sú dátum aj hodina doručenia dokumentov na Spoločný technický sekretariát v elektronickej aj papierovej verzii.

Predloženie elektronickej verzie – žiadosť je potrebné predložiť pomocou špeciálnej aplikácie, tzv. generátora žiadostí.

Predloženie papierovej verzie - papierovú verziu vo forme vytlačenej, podpísanej a opečiatkovanej žiadosti, ktorá bola odoslaná pomocou generátora a prílohy k žiadosti ( zoznam príloh k žiadosti (pdf) 47.0 KB) je potrebné predložiť v dvoch samostatných kompletoch (v samostatných šanónoch).

Kto môže predkladať žiadosti

Oprávnení žiadatelia:

 • štát a jeho organizačné zložky,
 • územná samospráva a jej organizačné zložky,
 • organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí,
 • neziskové mimovládne organizácie,
 • európske zoskupenia územnej spolupráce,
 • vedecké a výskumné organizácie.

Podrobný zoznam oprávnených žiadateľov.

Na aké projekty je možné získať finančný príspevok

V rámci výzvy na predkladanie žiadostí je možné získať finančný príspevok na:

 • Navrhnutie integrovaného cezhraničného systému verejnej dopravy, vrátane, napr.: koordinácie cestovných poriadkov, spoločných cestovných lístkov, systému služieb pre cestujúcich, automatov na cestovné lístky; informačných a reklamných kampaní, sprievodcov, spoločných viacjazyčných letákov, máp a označení zastávok, viacjazyčných informačných systémov pre cestujúcich na zastávkach a železničných staniciach, návrhov viacjazyčných internetových stránok umožňujúcich výber správneho cestovného lístka, internetových a mobilných vyhľadávačov, atď.
 • Vytvorenie cezhraničnej mapy a koordinácia prepojení; rozvoj multimodálneho systému dopravy priaznivého voči prírodnému prostrediu v rámci funkčného územia; využitie dostupných a vytvorenie nových produktov IT, umožňujúcich napr. výber správneho cestovného lístka, internetové a mobilné vyhľadávače.
 • Projekty multimodálnych prepojení z oblasti verejného systému osobnej dopravy, napr. výstavba parkovacích zariadení typu “Park & Ride”.

Nie je predpokladané financovanie výdavkov verejnej dopravy (napr. financovanie majiteľov dopravných prostriedkov), nákupu dopravných prostriedkov, okrem pilotných projektov, ktorých cieľom je zlepšenie a/alebo rozvoj verejnej dopravy v pohraničnej oblasti.

Kritéria hodnotenia projektov

Žiadosti predložené v rámci výzvy budú predmetom nasledovného hodnotenia:

 • formálne hodnotenie a hodnotenie oprávnenosti,
 • technické hodnotenie,
 • vecné hodnotenie.

Počas hodnotenia bude zohľadňovaná pripravenosť daného projektu na realizáciu a preukázaný cezhraničný charakter.

Podrobné kritériá hodnotenia projektov.

Úroveň finančného príspevku

Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 85 % oprávnených výdavkov projektu.

V prípade projektov podliehajúcich pravidlám štátnej pomoci bude hodnota finančného príspevku určená v súlade so schválenou schémou štátnej pomoci .

Maximálna hodnota finančného príspevku

Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 3 mil. eur.

Minimálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 200 tis. eur .

Celková suma prostriedkov určená pre poskytnutie finančných príspevkov

Predpokladaná hodnota finančných prostriedkov dostupných v rámci výzvy je 3,72 mil. eur.

Nevyhnutné dokumenty

Dokumenty záväzné v rámci výzvy vrátane Programu, Príručky pre prijímateľa a záväzných usmernení sa nachádzajú nižšie.

Program

Príručka pre prijímateľa s prílohami

Vzor žiadosti – generátor žiadostí

 Zoznam príloh k žiadosti (pdf) 47.0 KB

 Návod na prípravu a predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku (pdf) 1.0 MB

Vzor vyhlásenia o spolufinancovaní

Vyhlásenie týkajúce sa spracúvania osobných údajov

Vzor vyhlásení partnera (vyhlásenie o plnení verejno-právnych povinností,  vyhlásenie o oprávnenosti DPH, vyhlásenie o trestnej zodpovednosti za uvedenie nepravdivých informácií)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013

Iné dôležité informácie

Výmenný kurz platný pre výzvu: 1 euro = 4,34 pln

Realizácia aktivít musí byť založená na reálnych potrebách identifikovaných v rámci miestnej dopravy. Už k žiadosti o poskytnutie finančného príspevku bude potrebné priložiť doplňujúci materiál vyhotovený žiadateľom (napr. vlastné štúdie, sektorové analýzy partnerov zachytávajúce východiskovú situáciu dopravných prepojení oblasti, v ktorej je plánovaná realizácia projektu).