Výzva na predkladanie žiadostí v rámci prvej prioritnej osi programu bola ukončená.

Dňa 16.augusta 2016 bola ukončená výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na projekty v rámci prvej prioritnej osi programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“. Na Spoločný technický sekretariát bolo predložených spolu58 žiadostí.

Nižšie je uvedený zoznam predložených projektov, ktoré budú predmetom hodnotenia.