Výzva na predkladanie žiadostí v rámci prvej prioritnej osi programu

Informácie o výzve

Uzatvorený 16.08.2016

Dňa 4. mája 2016 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty. Výzva sa týka prvej prioritnej osi programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.

Pre výzvu budú platiť nasledovné špecifické podmienky:

Oprávnené budú len tie projekty, ktoré ukončia vecnú realizáciu do 30. októbra 2018, v ktorých nebude vystupovať riziko poskytnutia štátnej pomoci a/alebo pomoci de minimis, a v ktorých realizáciou naplánovaných vecných úloh bude dosiahnutý minimálne jeden s nasledovných ukazovateľov programu:

 • počet nových cezhraničných produktov cestovného ruchu;
 • dĺžka nových, zmodernizovaných, alebo zdokonalených cezhraničných turistických chodníkov;
 • počet zmodernizovaných pamiatok kultúrneho dedičstva po reštaurátorských a konzervačných prácach.

Termín na predkladanie žiadostí

Výzva na predkladanie žiadostí trvá do 16.augusta 2016 do 16:15 hod.

Termín na vyhodnotenie výzvy

December 2016.

Miesto predkladania žiadostí

WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY

Program Współpracy Transgranicznej

Interreg V-A Polska-Słowacja

ul. Halicka 9, 31-036 Kraków

Spôsob predkladania žiadostí

Žiadosti v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko sa vypĺňajú v dvoch jazykoch: poľskom a slovenskom a predkladajú sa v elektronickej forme prostredníctvom on-line aplikácie a zároveň v papierovej verzii, ktorú je potrebné doručiť doporučenou zásielkou, kuriérom alebo osobne do sídla Spoločného technického sekretariátu v Krakove najneskôr dňa 16.augusta 2016 do 16:15 hod.

Záväzné sú dátum aj hodina doručenia dokumentov na Spoločný technický sekretariát v elektronickej aj papierovej verzii.

Predloženie elektronickej verzie – žiadosť je potrebné predložiť pomocou špeciálnej aplikácie, tzv. generátora žiadostí.

Predloženie papierovej verzie:

Papierovú verziu vo forme vytlačenej, podpísanej a opečiatkovanej žiadosti, ktorá bola odoslaná pomocou generátora spolu s prílohami k žiadosti (zoznam príloh k žiadosti) je potrebné predložiť v dvoch samostatných kompletoch (v samostatných šanónoch).

Kto môže predkladať žiadosti

Oprávnení žiadatelia:

-územná samospráva a jej organizačné zložky,

-organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí,

-inštitúcie vzdelávacieho systemu a vysoké školy,

-neziskové mimovládne organizácie,

-európske zoskúpenia územnej spolupráce,

-cirkvi a náboženské spoločnosti.

Podrobný zoznam oprávnených žiadateľov.

 

Na aké projekty je možné získať finančný príspevok

V rámci výzvy na predkladanie žiadostí je možné získať finančný príspevok na:

 • Výstavbu alebo modernizáciu infraštruktúry cestovného ruchu v blízkosti kultúrnych inštitúcií, pamätihodností, chránených krajinných oblastí a národných parkov, ktoré sú súčasťou cezhraničných turistických trás (napr. výstavba nových a modernizácia už existujúcich cezhraničných turistických trás: cyklotrasy, turistické chodníky, prírodné náučné a zelené cesty (greenways), tematické kultúrne chodníky a súvisiaca infraštruktúra, vyhliadkové miesta, miesta so systémom Park & Ride, parkoviská v blízkosti železničných tratí a chodníkov, cezhraničná integrácia chodníkov, atď.),
 • Spoločné cezhraničné projekty reštaurátorských a konzervačných prác, obnova rozvoja miest kultúrneho dedičstva nachádzajúcich sa pozdĺž turistických trás, vrátane energetickej efektívnosti,
 • Programy spolupráce medzi inštitúciami, vrátane spoločnej výmeny hnuteľného kultúrneho majetku (napr. dočasné putovné výstavy, spoločný lístkový systém),
 • Vytvorenie a rozvoj cezhraničnej medzisektorovej spolupráce týkajúcej sa dedičstva cezhraničného územia medzi napr. akademickými a kultúrnymi inštitúciami, samosprávnymi orgánmi, sociálnymi partnermi, národnými parkami a chránenými krajinnými oblasťami (napr. akademická spolupráca medzi univerzitami a výskumnými strediskami v oblasti starostlivosti a ochrany cezhraničných kultúrnych a prírodných zdrojov: integrované projekty v cezhraničnom regióne, organizácia a účasť na tematických konferenciách, seminároch a kurzoch, spolupráca medzi inštitúciami a podpora spoločných aktivít zameraných na ochranu prírodných zdrojov, okrem iného ochrana biodiverzity),
 • Rozvoj a implementácia spoločných cezhraničných štandardov/nariadení v oblasti ochrany a starostlivosti o kultúrne a prírodné dedičstvo,
 • Podpora cezhraničnej integrácie a budovanie spoločnej identity prostredníctvom koordinovaných vzdelávacích programov / iniciatív, vrátane tried o kultúrno-historickom dedičstve, ekológii, športe a jazykových kurzoch,
 • Spoločná cezhraničná podpora kultúrneho a prírodného dedičstva cezhraničného územia (napr. organizácia a účasť na spoločných podujatiach, veľtrhoch, konferenciách, seminároch a kurzoch),
 • Aktivity v prospech spoločnej ochrany prírodného prostredia, vrátane ochrany a obnovy riadneho stavu druhov a biotopov, zabezpečenia zachovania ekologických väzieb, zamedzenia prílivu cudzích druhov, spomalenia degradácie prírody a hodnôt krajiny,
 • Vzdelávacie aktivity v oblasti riadenia rizík a bezpečnosti,
 • Spoločné cezhraničné vzdelávacie aktivity podporujúce kultúrne a prírodné dedičstvo,
 • Spoločné tréningy a školenia pre sprievodcov, reštaurátorov a zástupcov inštitúcií zapojených do aktivít súvisiacich s ochranou prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia,
 • Využitie nástrojov IT na starostlivosť a podporu pre spoločné zdroje kultúrneho a prírodného dedičstva, aplikácie pre mobilné zariadenia, internetové stránky, rozvoj cezhraničných eko- a e-produktov a služieb; cezhraničné informačné a propagačné kampane uskutočnené s využitím moderných komunikačných nástrojov, digitalizácie a digitálnych metód zdieľania zdrojov, multimediálne prezentácie cezhraničného dedičstva, výmena know-how v oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva, tvorba a spoločné repozitóriá kultúrneho dedičstva.

Všetky úlohy musia mať cezhraničný charakter.

Program nebude financovať aktivit, ktorých cieľom je tvorba alebo zlepšenie hotelovo-gastronomickej základne ako aj infraštruktúry, ktorej hlavným cieľom je vykonávanie hospodárskej alebo sociálno-vzdelávacej činnosti, napr. hotelov, penziónov, chát, reštaurácií, gastronomického zázemia, ihrísk, športových hál predstavujúcich časť osvetových stredísk, kultúrnych domov.

 

Kritéria hodnotenia projektov

Žiadosti predložené v rámci výzvy budú predmetom nasledovného hodnotenia:

- formálne hodnotenie a hodnotenie oprávnenosti

- technické hodnotenie

- vecné hodnotenie

Počas hodnotenia bude zohľadňovaná pripravenosť daného projektu na realizáciu (vrátane pripravenosti investície z formálneho a právneho hľadiska), preukázaný cezhraničný charakter investície a aktivít, a taktiež splnenie špecifických podmienok výzvy.

Podrobné kritériá hodnotenia projektov.

 

Úroveň finančného príspevku

Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 85 % oprávnených výdavkov projektu.

 

 

Maximálna hodnota finančného príspevku

Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 5 mil. eur

Minimálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 200 tis. eur

 

Celková suma prostriedkov určená pre poskytnutie finančných príspevkov

Predpokladaná hodnota finančných prostriedkov dostupných v rámci výzvy je 23,76 mil. eur.

 

Iné dôležité informácie

Počas formálneho hodnotenia nebude žiadna možnosť opravy/doplnenia/vysvetlenia predložených dokumentov.

Výmenný kurz platný pre výzvu: 1 euro = 4,34 pln