Výzva na predkladanie žiadostí v rámci III. prioritnej osi programu bola ukončená

Dňa 30. novembra 2016 bola ukončená výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na projekty v rámci tretej prioritnej osi programu „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia”. Na Spoločný technický sekretariát bolo predložených spolu 11 žiadostí.

Nižšie je uvedený zoznam predložených projektov, ktoré budú predmetom hodnotenia.