Výzva na predkladanie žiadostí v rámci II. prioritnej osi programu bola ukončená

Dňa 30. novembra 2016 bola ukončená výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na projekty v rámci druhej prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, investičnej priority: „Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy“. Na Spoločný technický sekretariát boli predložené 2 žiadosti.

Nižšie je uvedený zoznam predložených projektov, ktoré budú predmetom hodnotenia.