Výzva na predkladanie žiadostí v rámci II. a III. prioritnej osi Programu sa blíži sa ku koncu

Pripomíname, že dňa 30.11.2016 vyprší  termín na predkladanie žiadostí v rámci druhej prioritnej osi Programu Interreg Poľsko-Slovensko„ Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, investičná priorita: „Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy “ a v rámci tretej prioritnej osi Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia”

Žiadosti v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko sa vypĺňajú v dvoch jazykoch: poľskom a slovenskom a predkladajú sa v elektronickej forme prostredníctvom on-line aplikácie a zároveň v papierovej verzii, ktorú je potrebné doručiť doporučenou zásielkou, kuriérom alebo osobne do sídla Spoločného technického sekretariátu v Krakove, ul Halicka 9, najneskôr dňa 30. Novembra  2016 do 16:15 hod.

Zároveň Vás informujeme, že v záložkách vyhlásených výziev je možné stiahnuť vzory príloh týkajúcich sa štátnej pomoci a pomoci de minimis.

Záväzné sú dátum aj hodina doručenia dokumentov na Spoločný technický sekretariát v elektronickej aj papierovej verzii.

PROSÍME NEČAKAJTE NA POSLEDNÚ CHVÍLU.