Výzva na predkladanie žiadostí v rámci 2. prioritnej osi Programu.

Informácie o výzve

Uzatvorený 30.04.2018

Dňa 5. marca 2018 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. Výzva je určená pre 2. prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, investičnej priority: „Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy“.

Termín na predkladanie žiadostí

Výzva na predkladanie žiadostí bude  trvať do 30. apríla 2018

Termín na vyhodnotenie výzvy

Október / november 2018

Spôsob predkladania žiadostí

Žiadosť sa predkladá výlučne elektronicky pomocou generátora on-line, ktorý je dostupný na strane www.eplsk.eu. Žiadosť je potrebné vyplniť v poľskom a v slovenskom jazyku.

Po odoslaní žiadosti je potrebné vygenerovať a vytlačiť dokument „Potvrdenie odoslania žiadosti na registráciu”. Vytlačený dokument za účelom potvrdenia jeho platnosti je potrebné podpísať vedúcim partnerom (osobou uvedenou v žiadosti). Následne scan dokumentu je potrebné poslať elektronicky na e-mailovú adresu: kontakt@plsk.eu najneskôr do 30. apríla 2018.

Potvrdenie musí byť odoslané počas trvania výzvy. Dokument odoslaný po termíne ukončenia výzvy bude zamietnutý a žiadosť o poskytnutí finančného príspevku nebude zaregistrovaná.

Kto môže predkladať žiadosti

Oblasť podpory v rámci Programu

Oblasť podpory v rámci Programu

- Na poľskej strane časť Sliezskeho vojvodstva, Malopoľskehé vojvodstva a Podkarpatského vojvodstva

- Na slovenskej strane Žilinský kraj, Prešovský kraj a okres Spišská Nová Ves

Oprávnení žiadatelia:

  • štát a jeho organizačné zložky,
  • územná samospráva a jej organizačné zložky,
  • organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí,
  • neziskové mimovládne organizácie,
  • európske zoskupenia územnej spolupráce,
  • vedecké a výskumné organizácie.
Podrobný zoznam oprávnených žiadateľov.

Na aké projekty je možné získať finančný príspevok

V rámci výzvy na predkladanie žiadostí je možné získať finančný príspevok na:

  • Navrhnutie integrovaného cezhraničného systému verejnej dopravy, vrátane, napr.: koordinácie cestovných poriadkov, spoločných cestovných lístkov, systému služieb pre cestujúcich, automatov na cestovné lístky; informačných a reklamných kampaní, sprievodcov, spoločných viacjazyčných letákov, máp a označení zastávok, viacjazyčných informačných systémov pre cestujúcich na zastávkach a železničných staniciach, návrhov viacjazyčných internetových stránok umožňujúcich výber správneho cestovného lístka, internetových a mobilných vyhľadávačov, atď.
  • Vytvorenie cezhraničnej mapy a koordinácia prepojení; rozvoj multimodálneho systému dopravy priaznivého voči prírodnému prostrediu v rámci funkčného územia; využitie dostupných a vytvorenie nových produktov IT, umožňujúcich napr. výber správneho cestovného lístka, internetové a mobilné vyhľadávače.
  • Projekty multimodálnych prepojení z oblasti verejného systému osobnej dopravy, napr. výstavba parkovacích zariadení typu “Park & Ride”.

Nie je predpokladané financovanie výdavkov verejnej dopravy (napr. financovanie majiteľov dopravných prostriedkov), nákupu dopravných prostriedkov, okrem pilotných projektov, ktorých cieľom je zlepšenie a/alebo rozvoj verejnej dopravy v pohraničnej oblasti.

Kritéria hodnotenia projektov

Žiadosti predložené v rámci výzvy budú predmetom nasledovného hodnotenia:

- formálne hodnotenie

- strategické hodnotenie

- technické hodnotenie

- kvalitatívne hodnotenie

Počas hodnotenia bude zohľadňovaná pripravenosť daného projektu na realizáciu (vrátane pripravenosti investície z formálneho a právneho hľadiska), preukázaný cezhraničný charakter investície.

Podrobné kritériá hodnotenia projektov

Úroveň finančného príspevku

Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 85 % oprávnených výdavkov projektu.

V prípade projektov podliehajúcich pravidlám štátnej pomoci bude hodnota finančného príspevku určená v súlade so schválenou schémou štátnej pomoci.

Prijímatelia zo Slovenskej republiky, ktorí dostanú na realizáciu projektov štátnu pomoc alebo pomoc de minimis z EFRR, nedostanú na projekt príspevok zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Maximálna hodnota finančného príspevku

Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 3 mil. eur.

Minimálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 200 tis. eur.

Celková suma prostriedkov určená pre poskytnutie finančných príspevkov

Predpokladaná hodnota finančných prostriedkov dostupných v rámci výzvy je  6,2 mil. eur.

Iné dôležité informácie

Realizácia aktivít musí byť založená na reálnych potrebách identifikovaných v rámci miestnej dopravy. Už k žiadosti o poskytnutie finančného príspevku bude potrebné priložiť doplňujúci materiál vyhotovený žiadateľom (napr. vlastné štúdie, sektorové analýzy partnerov zachytávajúce východiskovú situáciu dopravných prepojení oblasti, v ktorej je plánovaná realizácia projektu).

Výmenný kurz platný pre výzvu: 1 euro = 4,25 pln