Výzva na predkladanie žiadostí v rámci druhej prioritnej osi Programu

Informácie o výzve

Uzatvorený 31.05.2016

Dňa 26. januára 2016 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty.

Výzva sa týka druhej prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, investičnej priority: „Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov  s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov“.

Oprávnené budú len tie projekty, ktoré ukončia vecnú realizáciu do 31. mája 2018.

Termín na predkladanie žiadostí

Výzva na predkladanie žiadostí trvá do 31. mája 2016 do 16:15 hod.

Termín na vyhodnotenie výzvy

September 2016

Miesto predkladania žiadostí

Adresa STS:

WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY

Program Współpracy Transgranicznej

Interreg V-A Polska-Słowacja

ul. Halicka 9, 31-036 Kraków

 

Spôsob predkladania žiadostí

Žiadosti v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko sa vypĺňajú v dvoch jazykoch: poľskom a slovenskom a predkladajú sa v elektronickej forme prostredníctvom on-line aplikácie a zároveň v papierovej verzii, ktorú je potrebné doručiť doporučenou zásielkou, kuriérom alebo osobne do sídla Spoločného technického sekretariátu v Krakove najneskôr dňa 31. mája 2016 do 16:15 hod.

Záväzné sú dátum aj hodina doručenia dokumentov na Spoločný technický sekretariát v elektronickej aj papierovej verzii.

Predloženie elektronickej verzie – žiadosť je potrebné predložiť pomocou špeciálnej aplikácie, tzv. generátora žiadostí.

Predloženie papierovej verzie - vytlačenú, podpísanú a opečiatkovanú papierovú verziu žiadosti, ktorá bola odoslaná pomocou generátora a prílohy k žiadosti (zoznam príloh k žiadosti) je potrebné predložiť v dvoch samostatných kompletoch (v samostatných šanónoch).

Kto môže predkladať žiadosti

Oprávnení žiadatelia:

- územná samospráva a jej organizačné zložky,

-  organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí,

-  Európske zoskupenia územnej spolupráce.

Podrobný zoznam oprávnených žiadateľov.

Na aké projekty je možné získať finančný príspevok

V rámci výzvy na predkladanie žiadostí je možné získať finančný príspevok na výstavbu alebo modernizáciu ciest – dôležitých cezhraničných úsekov siete, najmä na výstavbu alebo modernizáciu cestnej infraštruktúry spájajúcej dopravné systémy na obidvoch stranách hranice.

Finančný príspevok sa môže poskytnúť iba na také projekty, ktoré umožňujú pripojenie druhotriednych a treťotriednych uzlov so sieťou TEN-T a posilňujú cezhraničnú spoluprácu (príklady uzlov v sieti TEN-T na programovom území a v jeho susedstve). Nie je možné poskytnúť finančný príspevok na spojenia vedúce z obývaných území, ktoré nie sú uzlami siete TEN-T, s uzlami tretej triedy.

Podporovať sa budú len projekty týkajúce sa komunikačných ťahov, t. j. daný fragment cesty musí byť buď jedným úsekom, alebo, v prípade projektu, ktorý pozostáva z niekoľkých fragmentov ciest, musí medzi týmito fragmentmi existovať logické prepojenie. Modernizované úseky ciest musia na obidvoch stranách hranice vykazovať porovnateľné technické parametre a musí byť zabezpečená možnosť ich využitia podobnými kategóriami vozidiel.

Kritéria hodnotenia projektov

Žiadosti predložené v rámci výzvy budú predmetom nasledovného hodnotenia:

- formálne hodnotenie a hodnotenie oprávnenosti

- technické hodnotenie

- vecné hodnotenie

Počas hodnotenia bude zohľadňovaná pripravenosť daného projektu na realizáciu (vrátane pripravenosti investície z formálneho a právneho hľadiska), preukázaný cezhraničný charakter investície a preukázanie vytvorenia alebo zlepšenia spojenia so sieťou TEN-T.

Podrobné kritériá hodnotenia projektov.

Úroveň finančného príspevku

Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 85 % oprávnených výdavkov projektu.

Maximálna hodnota finančného príspevku

Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 6 mil. eur

Minimálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 500 tis. eur

 

Celková suma prostriedkov určená pre poskytnutie finančných príspevkov

Predpokladaná hodnota finančných prostriedkov dostupných v rámci výzvy je 29,76 mil. eur.

Iné dôležité informácie

Výmenný kurz platný pre výzvu: 1 euro = 4,34 pln