Výzva na predkladanie žiadostí v rámci 3. prioritnej osi Programu

Informácie o výzve

Uzatvorený 30.04.2018

Dňa 5. marca 2018 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. Výzva je určená pre 3. prioritnú os Programu „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia”.

Termín na predkladanie žiadostí

Výzva na predkladanie žiadostí bude  trvať do 30. apríla 2018

Termín na vyhodnotenie výzvy

Október / november 2018

Spôsob predkladania žiadostí

Žiadosť sa predkladá výlučne elektronicky pomocou generátora on-line, ktorý je dostupný na strane www.eplsk.eu. Žiadosť je potrebné vyplniť v poľskom a v slovenskom jazyku.

Po odoslaní žiadosti je potrebné vygenerovať a vytlačiť dokument „Potvrdenie odoslania žiadosti na registráciu”. Vytlačený dokument za účelom potvrdenia jeho platnosti je potrebné podpísať vedúcim partnerom (osobou uvedenou v žiadosti). Následne scan dokumentu je potrebné poslať elektronicky na e-mailovú adresu: kontakt@plsk.eu najneskôr do 30. apríla 2018.

Potvrdenie musí byť odoslané počas trvania výzvy. Dokument odoslaný po termíne ukončenia výzvy bude zamietnutý a žiadosť o poskytnutí finančného príspevku nebude zaregistrovaná.

Kto môže predkladať žiadosti

Oblasť podpory v rámci Programu

- Na poľskej strane časť Sliezskeho vojvodstva, Malopoľskehé vojvodstva a Podkarpatského vojvodstva

- Na slovenskej strane Žilinský kraj, Prešovský kraj a okres Spišská Nová Ves

- Na českej strane (v rámci trojstranných projektoch) okresy Vsetín, Frýdek–Místek, Karviná, Nový Jičín a Ostrava - mesto

Podrobné informácie týkajúce sa oblasti podpory sú uvedené v Príručke pre prijímateľa.

Oprávnení žiadatelia:

  • štát a jeho organizačné zložky,
  • územná samospráva a jej organizačné zložky,
  • organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí,
  • profesijné vzdelávacie inštitúcie, vedecké a výskumné organizácie, mimovládne (neštátne) neziskové organizácie, vysoké školy , európske zoskupenia územnej spolupráce.

Podrobný zoznam oprávnených žiadateľov.

Zoznam oprávnených žiadateľov z Českej republiky je uvedený v Príručke pre prijímateľa v prílohe č. 15.

Na aké projekty je možné získať finančný príspevok

V rámci výzvy na predkladanie žiadostí je možné získať finančný príspevok na:

  • Spoločné programy/iniciatívy cezhraničnej výmeny a vzdelávania pre študentov a učiteľov v sektore vzdelávacích inštitúcií profesijnej a odbornej prípravy (napr. cezhraničné programy/iniciatívy profesijného a odborného vzdelávania realizované na školách, stáž, vzdelávanie a odborná príprava pilotné a štipendijné programy, študijné pobyty pre žiakov a študentov v odborných vzdelávacích zariadeniach/ stredných školách).
  • Spoločné tvorenie a reklama ponuky profesijného a odborného vzdelávania, Implementácia cezhraničných aktivít zameraných na podporu sociálnej integráciea obyvateľskej účasti, zdokonaľovanie cezhraničného územia ako funkčnej oblasti; kurzy, postgraduálne štúdium, programy a školenia.
  • Cezhraničná výmena dobrej praxe v oblasti implementácie programov/iniciatív profesijného a odborného vzdelávania a modelových riešení v oblasti systému stredoškolského a nepretržitého vzdelávania, a taktiež dobrej praxe v oblasti spravovania vzdelávania a financovania systému školstva.
  • Aktivity zamerané na identifikáciu potrieb profesijného a odborného vzdelávania (napr. mapovanie súčasných problémov a nedostatkov v rámci ponuky vzdelávania a poskytovanie spoločných vzdelávacích procesov, aktivít v oblasti kariérneho poradenstva na cezhraničnom trhu práce, načasovanie a prispôsobenie vzdelávacích programov súčasným požiadavkám trhu práce, vrátane spolupráce medzi inštitúciami v rámci stáží a odborného vzdelávania).

Všetky aktivity musia mať cezhraničný charakter.

V rámci priority nebudú podporené aktivity založené iba na výstavbe alebo modernizácii didaktického zázemia, napr. výstavba, modernizácia škôl, školiacich sál, nákup vybavenia. Predmetné aktivity môžu byť iba doplňujúcim prvkom (nemôžu byť hlavnou aktivitou v projekte, nielen z vecného, ale aj finančného hľadiska) .

Kritéria hodnotenia projektov

Žiadosti predložené v rámci výzvy budú predmetom nasledovného hodnotenia:

- formálne hodnotenie

- strategické hodnotenie

- technické hodnotenie

- kvalitatívne hodnotenie

Počas hodnotenia bude zohľadňovaná pripravenosť daného projektu na realizáciu, preukázaný cezhraničný charakter a splnenie špecifickej podmienky výzvy.

Podrobné kritériá hodnotenia projektov.

Úroveň finančného príspevku

Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 85 % oprávnených výdavkov projektu.

V prípade projektov podliehajúcich pravidlám štátnej pomoci bude hodnota finančného príspevku určená v súlade so schválenou schémou štátnej pomoci.

Prijímatelia zo Slovenskej republiky, ktorí dostanú na realizáciu projektov štátnu pomoc alebo pomoc de minimis z EFRR, nedostanú na projekt príspevok zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Maximálna hodnota finančného príspevku

Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 1 mil. eur.

Minimálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 200 tis. eur.

Celková suma prostriedkov určená pre poskytnutie finančných príspevkov

Predpokladaná hodnota finančných prostriedkov dostupných v rámci výzvy je  9,3 mil. eur.

Iné dôležité informácie

K žiadosti o poskytnutie finančného príspevku bude potrebné priložiť vlastné štúdie, sektorové analýzy žiadateľov zachytávajúce východiskovú situáciu cieľovej skupiny projektu.

Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku sa môžu predkladať v rámci poľsko-slovenského partnerstva alebo ako trojstranné projekty, ktoré sú realizované v rámci poľsko-slovensko-českého partnerstva.

Výmenný kurz platný pre výzvu: 1 euro = 4,25 pln