Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok vlajkových projektov bola ukončená

Dňa 30.júna 2016 bola ukončená výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok vlajkových projektov. Na spoločný technický sekretariát bolo predložených spolu 5 žiadostí – všetky, ktorých návrhy boli predtým schválené Monitorovacím výborom.

Nižšie je uvedený zoznam predložených projektov, ktoré budú predmetom hodnotenia.