Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci druhej prioritnej osi programu bola ukončená

Dňa 31.mája 2016 sa skončila výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci druhej prioritnej osi programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, investičná priorita: „Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov  s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov“. Spoločnému technickému sekretariátu bolo predložených spolu 8 žiadostí.

Nižšie je uvedený zoznam predložených projektov, ktoré budú predmetom hodnotenia.