Výzva na predkladanie žiadostí na realizáciu mikroprojektov - Prešovský samosprávny kraj s Karpatským euroregiónom v Poľsku

 

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Karpatským euroregiónom v Poľsku dňa  14. januára 2019 vyhlásil 2. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko.

Výzva je vyhlásená pre mikroprojekty uchádzajúce sa o poskytnutie finančných prostriedkov v rámci strešného projektu pre prioritnú os 3 . Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania s názvom „Implementácia mikroprojektov v oblasti vzdelávania v Euroregióne Karpaty a v Prešovskom samosprávnom kraji“.