Výsledky XI. zasadnutia Monitorovacieho výboru programu

15. decembra 2020 sa uskutočnilo v histórii prvé zasadnutie Monitorovacieho výboru formou online. Počas stretnutia sme diskutovali okrem iného o postupe prác na novom programe na obdobie 2021 - 2027, schválili sme plán využitia voľných finančných prostriedkov v 1. prioritnej osi programu, a taktiež sme schválili Plán informačných a propagačných aktivít rok 2021.

 

Počas XI. zasadnutia:

  • diskutovali sme na tému stavu realizácie programu v jednotlivých prioritných osiach a ohľadne strešných projektoch, a taktiež sme diskutovali sme na tému stavu realizácie Technickej pomoci;
  • schválili sme systémové riešenie týkajúce sa využitia finančných prostriedkov v 1. prioritnej osi programu;
  • schválili sme 2-mesačný termín na doručenie kompletnej dokumentácie nevyhnutnej na uzatvorenie zmluvy v projekoch, v których sa zazmluvňovanie začalo po 15.12.2020;
  • schválili sme zmenu v Príručke pre prijímateľa, ktorá sa týka dodania v kapitole 5.5.2. Termíny, bodu 4: „Vyššie uvedené terminy môžu v odôvodnených prípadoch byť rozhodnutím MV skrátené”;
  • schválili sme využitie voľných prostriedkov v 3. prioritnej osi vo výške 67 764,80 eur EFRR v podiele na strešné projekty;
  • schválili sme zmeny v Prílohe č. 14 Príručky pre prijímateľa „Zásady realizácie strešných projektov”;
  • zhrnuli sme realizáciu informačných a propagačných aktivít v roku 2020 a taktiež sme schválili Plán informačných a propagačných aktivít rok 2021;
  • diskutovali sme o postupe prác na novom programe na obdobie 2021-2027;
  • oboznámili sme sa s aktualizáciou Pracovného poriadku Monitorovacieho výboru (zmena názvy poľského a slovenského ministerstva a poľskej audítorskej inštitúcie).

 

 Evidencia rozhodnutí Monitorovacieho výboru v roku 2020- 15.12.2020 (pdf 365 KB )