Výsledky I. zasadnutia Monitorovacieho výboru programu pre obdobie 2021-2027

I. zasadnutie Monitorovacieho výboru sa konalo dňa 20. októbra 2022 v Dolnom Kubíne. Počas zasadnutia sme schválili Pracovný poriadok Monitorovacieho výboru. Prediskutovali sme tiež Príručku programu, pravidlá výziev ako aj kritéria hodnotenia a výberu projektov pre štandardné projekty a FMP. Okrem toho sme predstavili predpoklady Komunikačnej stratégie programu.

 

Počas I. zasadnutia:   

  • MV schválil Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru,   

  • odprezentovali sme predpoklady Komunikačnej stratégie programu, 

  • odprezentovali sme Príručku programu,  

  • odprezentovali sme pravidlá výziev a kritéria hodnotenia a výberu projektov pre štandardné projekty a FMP. 

 

MV schválil oprávnené a neoprávnené aktivity pre cestné projekty (priorita 2). 

MV zobral na vedomie harmonogram výziev na 4. štvrťrok 2022 a 2. štvrťrok 2023.  

Pracovné zasadnutie MV, na ktorom budeme pokračovať v diskusii o Príručke programu a kritériách hodnotenia, sa uskutoční v dňoch 7.-8. novembra 2022 v Katoviciach.