Výbor pre mikroprojekty Karpaty - PSK

Zasadnutia Výboru pre mikroprojekty Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

 

V rámci 2. zasadnutia Výboru pre mikroprojekty Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 v partnerstve Karpatský euroregión a Prešovský samosprávny kraj, ktorý sa konal dňa 7.2.2017 v Prešove bolo schválených:

  • 39 žiadostí o poskytutie FP v celkovej sume financovania  2 376 221,07 EUR z EFRR v rámci 1. výzvy osi 1. – Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničnej oblasti,
  • 10 žiadostí o poskytutie FP v celkovej sume financovania  497 693,96 EUR z EFRR v rámci 1. výzvy osi 3. – Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania .

Výbor schválil tiež Rezervný zoznam mikrojektov prioritnej osi 3

Bližšie informácie na strane Prešovského samosprávneho kraja.