Výberové konanie na expertov hodnotiacich žiadosti o príspevok

Centrum európskych projektov hľadá expertov, ktorí budú hodnotiť žiadosti o príspevok v Programe cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2021 – 2027.

Hľadáme expertov v nasledujúcich oblastiach:

 1. Klíma
 2. Biodiverzita
 3. Cesty
 4. Elektromobilita
 5. Cestovný ruch a kultúra
 6. Spolupráca medzi inštitúciami
 7. Štátna pomoc


Na účasť vo výberovom konaní je potrebné predložiť elektronicky podpísanú žiadosť o zapísanie do zoznamu expertov podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu č. 1 k uvedeným pravidlám. Žiadosť obsahuje:

 1. osobný dotazník kandidáta na experta (príloha č. 1.1),
 2. vyhlásenie kandidáta na experta (príloha č. 1.2),
 3. súhlas so spracúvaním osobných údajov organizátorom výberového konania a orgánmi zapojenými do realizácie Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2021 – 2027, (príloha č. 1.3),
 4. dokumenty potvrdzujúce pracovné skúsenosti a vzdelanie.

Žiadosť musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo v prípade poľských expertov podpisom overeným dôverným profilom (Profil zaufany), alebo zaslaná vo forme skenu žiadosti podpísanej vlastnoručným podpisom experta.

Žiadosť je potrebné zaslať na adresu: kontakt@plsk.eu v lehote do 4.04.2023.


Podrobné informácie o požiadavkách výberového konania a zásadách spolupráce sa nachádzajú v Podmienkach výberového konania a spolupráce s expertmi hodnotiacimi žiadosti o príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027.


Dokumenty potrebné na zaslanie žiadosti nájdete tu:
 01. Podmienky výberového konania a spolupráce s expertmi (pdf) 110.0 KB

 02. Príloha č. 1 k Podmienkam_Žiadosť o zapísanie do zoznamu expertov (docx) 82.0 KB

 03. Príloha č. 2 k Podmienkam_Kritériá a hodnotiaci hárok kvalitatívneho hodnotenia projektov (xlsx) 61.0 KB

 04. Préloha č. 2a. k Podmienkam_Hodnotenie štátnej pomoci (docx) 69.0 KB

 05. Príloha č.. 3 k Podmienkam_Hodnotiaci hárok kandidátov na expertov (docx) 70.0 KB

 07. PRÍLOHA Č. 5. Program cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 (pdf) 1.52 MB

 08. PRÍLOHA Č. 6. Príručka programu (pdf) 1.75 MB

Projekt zmluvy bude sprístupnený na oboznámenie sa v najbližších dňoch.


V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese: kontakt@plsk.eu