Verejné konzultácie správy o hodnotení vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027

Ministerstvo fondov a regionálnej politiky Poľskej republiky a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky pozývajú na verejné konzultácie správy o hodnotení vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie. Tento dokument je výsledkom procesu posudzovania vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie (EIA/SEA) Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.


Cieľom vypracovania Správy je komplexná analýza možného vplyvu aktivít realizovaných prostredníctvom Programu na životné prostredie. Dokument bude zahŕňať o.i. odporúčania pre implementáciu programu týkajúce sa vplyvu na ŽP.  Proces EIA/SEA sa realizuje v súlade:

  • so Smernicou č. 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie,
  • s poľským zákonom o sprístupňovaní informácií o životnom prostredí a jeho ochrane, účasti verejnosti na ochrane životného prostredia a o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zo dňa 3. októbra 2008 (Z. z. z roku 2019, čiastka 630),
  • so slovenským zákonom 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

Program Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 podporuje cezhraničnú spoluprácu medzi Poľskom a Slovenskom. Riadiacim orgánom Programu je Ministerstvo fondov a regionálnej politiky Poľskej republiky a Národným koordinátorom – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Program spoločne pripravuje poľsko-slovenská Pracovná skupina (PS). Na základe sociálno-hospodárskej analýzy pohraničia PS vybrala 4 prioritné oblasti spolupráce, ktorými sú: príroda, cestná doprava, kultúrne dedičstvo a cestovný ruch a široko chápaná cezhraničná spolupráca.

Územne sa Program vzťahuje na nasledujúce pohraničné regióny:

  • v Poľsku – časti území 3 vojvodstiev (Sliezskeho, Malopoľského a Podkarpatského), t. j. subregióny (NUTS 3): Bielsko-Biała, Osvienčim, Nowy Sącz, Nowy Targ, Krosno a Przemyśl a okresy (LAU 1) Pszczyna v subregióne Tychy, okres Myślenice v subregióne Krakov a mesto Rzeszów a okres Rzeszów v subregióne Rzeszów,
  • na Slovensku – subregióny (NUTS 3): Žilinský samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj a okres (LAU 1) Spišská Nová Ves v Košickom samosprávnom kraji.

Na verejné konzultácie pozývame každého, kto sa zaujíma o rozvoj poľsko-slovenského pohraničia a hlavne o jeho životné prostredie. Konzultácie potrvajú do 19.08.2021 r. Konzultácii sa môže zúčastniť každý, kto sa zaujíma o cezhraničnú spoluprácu, hlavne predstavitelia územných samospráv a im podriadených jednotiek, sociálno-hospodárski partneri, neziskové organizácie, predstavitelia akademického prostredia, podnikatelia atď.

Stanoviská verejnosti k správe o hodnotení podľa § 11 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z., je možné predkladať najneskôr do 21 dní od jeho zverejnenia:

  • písomne prostredníctvom elektronického formulára,
  • ústne počas konzultačného stretnutia.

Správa o hodnotení vplyvu Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 na životné prostredie, na stiahnutie TU.
Prílohy:

  1. Analýza kohézie cieľov návrhu Programu s cieľmi strategických dokumentov EÚ, Poľska, Slovenska na globálnej úrovni, dostupný TU.
  2. Detailné hodnotenie vplyvov potenciálnych oblastí zásahu na životné prostredie, dostupný TU.

Stanoviská verejnosti k návrhu Programu Interreg PL-SK 2021-2027 je možné predkladať písomne prostredníctvom elektronického formulára, dostupný TU.

Návrh Programu Interreg Poľsko- Slovensko 2021-2027, na stiahnutie TU.

Správa ako aj návrh Programu sú dostupné k nahliadnutiu v sídle Národného organu (Račianska 153/A, 831 03 Bratislava). Vzhľadom na mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa, ktorú vyhlásila Vláda Slovenskej republiky podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a na vydané opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19, MIRRI SR odporúča dohodnúť si termín nahliadania do spisu vopred telefonicky alebo e-mailom na kontaktoch MIRRI SR, sekcia programov cezhraničnej spolupráce, odbor riadenia a implementácie PCS.

Spracovateľom osobných údajov osôb predkladajúcich stanoviská je Centrum európskych projektov; ul. Domaniewska 39a; 02-672 Varšava. Informácie o spracúvaní údajov sa nachádzajú TU.