Úroveň realizácie ukazovateľov pre I. a II. prioritnú os

Radi by sme vám predstavili úroveň plnenia ukazovateľov pre 1.,  a 3. prioritnú os v projektoch realizovaných v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko.  V tabuľkách v prílohe sú červenou farbou označené tie ukazovatele, ktoré prekročili percentuálnu úroveň realizácie vo vzťahu k cieľovej hodnote. Hlavnými ukazovateľmi, ktoré výrazne prekročili naplánovanú úroveň, sú:

Vzhľadom na 1. prioritnú os:

- 1.3. Počet nových, zmodernizovaných alebo zdokonalených prvkov infraštruktúry cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou cezhraničného turistického produktu/chodníka

- 1.10. Počet hektárov ekosystémov zahrnutých do cezhraničných projektov súvisiacich s ochranou prírodného dedičstva

- 1.13. Počet osôb využívajúcich nové/zmodernizované cezhraničné e-produkty a e-služby

Naplánovaná úroveň bola prekročená aj v prípade ukazovateľov:

- 1.2. Dĺžka nových, zmodernizovaných alebo zdokonalených cezhraničných turistických chodníkov

- 1.7. Počet cezhraničných a/alebo spoločných poľsko-slovenských propagačných a marketingových
kampaní

Podrobný zoznam ukazovateľov je uvedený v prílohe nižšie.

obrazek