Upustenie od vykonania strategického environmentálneho hodnotenia programu Poľsko – Slovensko 2021 – 2027

V súlade s § 48 zákona o poskytovaní informácií o životnom prostredí a jeho ochrane, účasti verejnosti na ochrane životného prostredia a posudzovaní vplyvov na životné prostredie Ministerstvo fondov a regionálnej politiky ako Riadiaci orgán programu oznamuje, že v procese zmeny programu nebude vykonávať strategické environmentálne hodnotenie.

Rozhodnutie o nevykonaní strategického environmentálneho hodnotenia bolo odsúhlasené Generálnym riaditeľom ochrany životného prostredia a Hlavným sanitárnym inšpektorom. Obidva orgány potvrdili možnosť nevykonať strategické environmentálne hodnotenie.  Stanoviská oboch orgánov a dôvody nevykonania hodnotenia sú uvedené v prílohách k tejto informácii.

 Odpoveď GROŽP_06.07.2023 (pdf) 177.0 KB

 Odpoveď HSI_13.07.2023 (pdf) 105.0 KB

 Odôvodnenie upustenia od strategického environmentálneho hodnotenia programu Poľsko – Slovensko 2021–2027 (pdf) 165.0 KB