Ukončenie procesu strategického posudzovania vplyvu na životné prostredie (SEA) návrhu Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027

Uvádzame konečnú verziu Správy o hodnotení vplyvu, správu o verejných konzultáciách a o posudzovaní Správy o hodnotení vplyvu na životné prostredie návrhu Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 a zhrnutie procesu posudzovania realizovaného na poľskej a slovenskej strane.


Strategické posudzovanie vplyvu na životné prostredie návrhu Programu je povinnou súčasťou procesu programovania. Postup bol realizovaný podľa dohodnutých pravidiel Ministerstvom fondov a regionálnej politiky, Generálnym riaditeľstvom ochrany životného prostredia v Poľsku a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Výsledkom prác je konečná verzia Správy o hodnotení, v ktorej bol posúdený potenciálny a aj skutočný vplyv realizácie návrhu Programu na životné prostredie.

Verejné konzultácie Správy o hodnotení trvali od 30.7.2021 do 19.8.2021. Ich cieľom bolo získať a posúdiť názory a pripomienky týkajúce sa Správy o hodnotení. V správe nájdete všetky pripomienky, informácie o ich prijatí alebo odmietnutí spolu s odôvodnením a spôsobom zapracovania do Správy o hodnotení alebo do návrhu Programu.

Na záver sme vypracovali zhrnutie procesu strategického posudzovania na poľskej a slovenskej strane. V dokumente boli zohľadnené závery z procesu verejných konzultácií a pripomienkovania. Dokument bude odoslaný Európskej komisii spolu s návrhom Programu.

Dokumenty:
Správa o hodnotení vplyvu návrhu Programu - Interreg PL-SK 2021-2027
Príloha č. 1 Analýza cieľov strategických dokumentoch
Príloha č. 2 Detailné hodnotenie vplyvov potenciálnych oblastí zásahu na životné prostredie

Správa o verejných konzultáciách a posudzovaní SEA Programu Interreg PL-SK 2021-2027
Príloha 1. Zoznam stanovísk a pripomienok inštitúcií
Príloha 2. Zoznam pripomienok z konzultácie

Zhrnutie procesu SEA Programu Interreg PL-SK 2021-2027 PL + SK
Príloha 1. Zoznam stanovísk a pripomienok inštitúcií a orgánov
Príloha 2. Zoznam pripomienok z konzultácie
Príloha 3. Záverečné stanovisko - časť VI.3 Závery