Ukončenie formálneho hodnotenia žiadostí o finančný príspevok v rámci II a III prioritnej osi

 

Bolo ukončené formálne hodnotenie predložených žiadostí o finančný príspevok na projekty v rámci :
•    Prioritná os 2. investičná priorita: „Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy“ 
•    Prioritná os 3. „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia” 
Zoznam projektov prikladáme v prílohe.