Ukončenie formálneho hodnotenia a hodnotenia oprávnenosti žiadostí o finančný príspevok v rámci II a III prioritnej osi

Bolo ukončené formálne hodnotenie a hodnotenie oprávnenosti predložených žiadostí o finančný príspevok na projekty v rámci :

  • Prioritná os 2. investičná priorita: „Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy“
  • Prioritná os 3. „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia

Zoznam projektov prikladáme v prílohe.