Ukončenie formálneho hodnotenia a hodnotenia oprávnenosti žiadostí o finančný príspevok na strešné projekty

Bolo ukončené formálne hodnotenie a hodnotenie oprávnenosti predložených žiadostí o finančný príspevok na strešné projekty pre prvú prioritnú os programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva oblasti pohraničia“ a pre tretiu prioritnú os programu „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania“.

Všetkých šesť predložených strešných projektov prešlo pozitívne formálnym hodnotením a hodnotením oprávnenosti.

Zasadnutie monitorovacieho výboru, na ktorom bude prijaté rozhodnutie o výbere na poskytnutie finančného príspevku, je naplánované na prelome marca a apríla 2016.