Ukončenie formálneho hodnotenia a hodnotenia oprávnenosti žiadostí o finančný príspevok na projekty v rámci druhej prioritnej osi

Bolo ukončené formálne hodnotenie a hodnotenie oprávnenosti predložených žiadostí o finančný príspevok na projekty v rámci druhej prioritnej osi programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, investičná priorita: „Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov  s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov“.

Sedem projektov predložených v  rámci druhej prioritnej osi  prešlo pozitívne formálnym hodnotením a hodnotením oprávnenosti a budú ďalej podrobené technickému a vecnému hodnoteniu.