Tretie zasadnutie Monitorovacieho výboru

V dňoch 31. Marca – 1. apríla 2016 sa v  Žiline na Slovensku  uskutočnilo zasadnutie Monitorovacieho Výboru Programu Interreg Poľsko – Slovensko. Počas zasadnutia prijal MV 14 rozhodnutí (aktuálny zoznam rozhodnutí MV):

MV schválil päť nasledovných návrhov vlajkových projektov s celkovou hodnotou finančného príspevku z EFRR 14.080.626,52  EUR:

 • „Vzdelávanie bez hraníc“, ktorého vedúcim partnerom je Malopoľské Vojvodstvo;
 • „Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo  Tatier – II etapa“, ktorého vedúcim partnerom je EZÚS Tatry;
 • „Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej - Etap I - Budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu", ktorého vedúcim partnerom je združenie obcí „Perły Doliny Popradu“;
 • „Svätomariánska púť“, ktorého vedúcim partnerom je Prešovský samosprávny kraj;
 • „KultFilmTur“, ktorého vedúcim partnerom je Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Informácie o schválených návrhoch vlajkových projektov sa nachádzajú v záložke Výsledky výziev. Žiadatelia schválených návrhov vlajkových projektov budú vyzvaní k predloženiu kompletnej žiadosti o pridelenie finančného príspevku projektu. Termín na predloženie kompletnej žiadosti je 30. jún 2016. Podmienkou schválenia žiadosti o finančný príspevok je zapracovanie odporúčaní sformulovaných počas hodnotenia a schvaľovania  návrhu projektu.

MV schválil aj šesť strešných projektov spolu s odporúčaniami. Informácie o schválených strešných projektoch sa nachádzajú v záložke Výsledky výziev.

Počas zasadnutia boli schválené taktiež zmeny v Príručke pre prijímateľa a v nasledovných prílohách:

 • Príloha číslo 2: Partnerská zmluva;
 • Príloha číslo 6: Uzly v dopravnej sieti v Programe;
 • Príloha číslo 7: Príručka Info Promo;
 • Príloha číslo 8: Zásady zadávania zákaziek;
 • Príloha číslo 9: Kritéria hodnotenia projektov;
 • Príloha číslo 10: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku;
 • Príloha číslo 10.1 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre projekty so štátnou pomocou (nový dokument); 
 • Príloha číslo 14: Príručka FMP;

Aktuálne dokumenty a register zmien príručky budú od 15.04.2016 dostupné na internetovej stránke Programu v záložke Zoznám sa s dokumentmi.

Ostatné záležitosti, ktoré boli prejednané počas zasadnutia, v nadväznosti na ktoré boli prijaté rozhodnutia:

 • Bol schválený „Plán hodnotenia programu“, nachádzajúci sa na internetovej stránke Programu  v záložke Prečítaj si správy, analýzy, zhrnutia.
 • Bol schválený „Pracovný poriadok expertov hodnotiacich projekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020“, ktorý bude od 15.04.2016 dostupný na internetovej stránke Programu v záložke Proces hodnotenia žiadostí.
 • Bol schválený projekt technickej pomoci kontrolóra – Podkarpatského Vojvodského Úradu v meste Rzeszów.

Monitorovací Výbor schválil aj špecifické podmienky záväzné pre výzvy v rámci prioritných osí „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“ a „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania“.

Špecifické podmienky pre výzvu v rámci prioritnej osi I, ktorá bude prebiehať od 4. mája do 15. augusta 2016 budú nasledovné:

Oprávnenými projektmi budú výlučne tie, ktoré

 • ukončia vecnú realizáciu projektu do 30. apríla 2018 a zároveň
 • v ktorých nebude vystupovať riziko poskytnutia štátnej pomoci a/alebo pomoci de minimis a zároveň
 • v ktorých realizáciou naplánovaných vecných úloh bude dosiahnutý minimálne jeden s nasledovných ukazovateľov Programu:
 • počet nových cezhraničných produktov cestovného ruchu;
 • dĺžka nových, zmodernizovaných, alebo zdokonalených cezhraničných turistických chodníkov;
 • počet zmodernizovaných pamiatok kultúrneho dedičstva po reštaurátorských a konzervačných prácach.

Počas formálneho hodnotenia nebude žiadna možnosť opravy/doplnenia/vysvetlenia predložených dokumentov.

Špecifickou podmienkou výzvy v rámci  prioritnej osi III, ktorá bude prebiehať od 30. augusta do 30. novembra 2016 je ukončenie vecnej realizácie projektu do 31. mája 2018.

Monitorovací Výbor vydal kladné stanovisko k príručkám pre mikroprijímateľov, pripravených vedúcimi partnermi a partnermi strešných projektov a k odporúčaniam, ktoré majú byť zapracované do konečných verzií týchto príručiek.

Nasledujúce zasadnutie MV sa bude konať koncom septembra 2016.