Systémové riešenie č. 2 týkajúce sa využitia programových prostriedkov v 1. prioritnej osi Programu Interreg Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Monitorovací výbor Programu Interreg Poľsko-Slovensko 2014-2020 svojim rozhodnutím č. 11/2023 schválil systémové riešenie č. 2 týkajúce sa využitia programových prostriedkov v 1. prioritnej osi.

Riešenie umožňuje využitie dodatočných programových prostriedkov a predstavuje podporu prijímateľov, ktorí v súvislosti so značným nárastom trhových cien museli znášať vyššie náklady realizácie projektových aktivít, než to vyplýva zo žiadostí o priznanie finančného príspevku.

Pre porovnanie: systémové riešenie č. 1 umožňuje využitie vlastných úspor a/alebo úspor iného projektového partnera na pokrytie finančných nedostatkov, ktoré vznikli v dôsledku realizácie verejného obstarávania (do výšky finančného príspevku priznaného MV).

Podrobnosti riešenia zasielame v prílohe:  Podrobnosti o systémovom riešení č. 2 v osi 1 (pdf) 136.0 KB

Žiadosti o zmenu spolu s dokladmi potvrdzujúcimi, že v dôsledku verejného obstarávania sú/budú skutočne vynaložené náklady VP/PP vyššie ako finančné prostriedky plánované v žiadosti o priznanie finančného príspevku, je možné zasielať prostredníctvom systému SL od 15.7.2023 do 30.7.2023.

Žiadosť, ktorú STS kladne overí, musí schváliť RO po dohode s NO a následne je potrebné podpísať dodatok k zmluve v súvislosti so zvýšením sumy finančného príspevku.

V prípade otázok sa prosím kontaktujte so svojim projektovým manažérom.

 

Výmenný kurz eura pre poľských prijímateľov vyplýva z oficiálneho účtovného kurzu, ktorý na daný mesiac zverejňuje Európska komisia.

V júli 2023 je výmenný kurz eura: 1 euro = 4,4485 PLN.