Správa zo školenia pre prijímateľov v Žiline

Presne pred týždňom sa v sídle Žilinského samosprávneho kraja konalo školenie pre prijímateľov z Programu Interreg Poľsko –Slovensko. Na stretnutí sa zúčastnili  poľskí ako aj slovenskí partneri, ktorí spoločne realizujú cestné projekty schválené na zasadnutí Monitorovacieho výboru v októbri 2017. Okrem prezentácií, ktoré zaznali zo strany zamestnancov Spoločného technického sekretariátu, mali účastníci príležitosť oboznámiť sa s požiadavkami kontrolórov z obidvoch strán hranice. Tematika školenia bola zameraná na správnu realizáciu projektov, predkladania správ o priebehu prác, zavádzania zmien do projektov, informovanie a propagáciu, dostupnosť a kontrolu projektov v kontexte s verejnými obstarávaniami.

Počas školenia mali prijímatelia možnosť využiť individuálne konzultácie s našimi odborníkmi, ako ďalej zlepšiť proces implementácie schválených projektov. Pridanou hodnotou školenia bola tiež spoločná prezentácia poľských ako aj slovenských kontrolórov, ktorá umožnila lepšie pochopenie cezhraničných špecifík Programu Interreg Poľsko – Slovensko.

Ďakujeme účastníkom za bohatú a aktívnu účasť. V neposlednom rade veľká vďaka patrí zamestnancom Regionálnych kontaktných bodov na organizáciu školenia a konzultácií.

Ponúkame vám krátku fotogalériu zo stretnutia a oboznámenie sa s prezentáciami.

obrazek


    Správa zo školenia pre prijímateľov v Žiline Správa zo školenia pre prijímateľov v Žiline Správa zo školenia pre prijímateľov v Žiline Správa zo školenia pre prijímateľov v Žiline Správa zo školenia pre prijímateľov v Žiline Správa zo školenia pre prijímateľov v Žiline Správa zo školenia pre prijímateľov v Žiline Správa zo školenia pre prijímateľov v Žiline Správa zo školenia pre prijímateľov v Žiline Správa zo školenia pre prijímateľov v Žiline Správa zo školenia pre prijímateľov v Žiline Správa zo školenia pre prijímateľov v Žiline Správa zo školenia pre prijímateľov v Žiline Správa zo školenia pre prijímateľov v Žiline Správa zo školenia pre prijímateľov v Žiline Správa zo školenia pre prijímateľov v Žiline Správa zo školenia pre prijímateľov v Žiline