Školenie pre žiadateľov v rámci II prioritnej osi

Pozývame na školenie všetkých záujemcov o podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku v rámci 2. prioritnej osi Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko - „Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov“. Výzva na predkladanie žiadostí trvá od 01.07.2019 do 16.09.2019.

 

Školenie je jednodňové a zahŕňa všeobecný modul modul vo forme workshopu. Prvý modul obsahuje dôležité informácie potrebné pre podanie žiadosti v rámci výzvy pre danú investičnú prioritu. Druhý  modul je venovaný práci s generátorom žiadostí.

Školenie sa bude konať v Krakove dňa 17.07.2019.

Vzhľadom na obmedzený počet miest je potrebné sa na školenia vopred registrovať, a to najneskôr do 12.07.2019.

Žiadame Vás o zasielanie Vaších registrácií Regionálnym kontaktným bodom:

Školenia sa môžu zúčastniť maximálne 2 osoby z jednej inštitúcie.

Školenie  prebieha v poľskom a slovenskom jazyku.

Účasť na školení je bezplatná. V rámci školenia je zabezpečená strava. Organizátor nehradí cestovné a ubytovacie náklady.

Žiadame Vás o prinesenie si vlastného natebooku, ktorý bude potrebný počas workshopu.