Školenie pre prijímateľov sa uskutoční formou online

Organizujeme školenie týkajúce sa pravidiel realizácie projektov. Školenie je určené prijímateľom projektov schválených monitorovacím výborom programu Interreg Poľsko – Slovensko v decembri 2019.

 

Pozývame Vás na školenie prijímateľov projektov schválených na poskytnutie finančného príspevku v rámci 2. prioritnej osi „Udržateľná cezhraničná doprava“, investičná priorita: „Zvyšovanie regionálnej mobility prostredníctvom spájania uzlov druhej a tretej triedy s infraštruktúrou TEN-T vrátane s multimodálnymi uzlami.“

Prijímatelia obdržia školiace materiály elektronicky. Plánovaný čas na oboznámenia sa so školiacimi materiálmi a zároveň zaslanie spätnej väzby (dotazníka) je od 20.04 do 27.04.2020.