Školenie pre prijímateľov SA NEUSKUTOČNÍ

Vážené dámy a vážení páni, 

v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 by sme vás chceli informovať, že školenie (pôvodne naplánované na 17. marca, potom odložené na 21. apríla) pre prijímateľov projektov schválených na spolufinancovanie v rámci prioritnej osi II „Udržateľná cezhraničná doprava“, investičná priorita: „Zvyšovanie mobility regionálnym prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov“ sa neuskutoční.

Momentálne pracujeme na príprave školenia v inej podobe. Čoskoro vás o tom budeme informovať.