Školenia pre potenciálnych žiadateľov pre druhú prioritnú os programu

V súvislosti s prebiehajúcou výzvou na predkladanie žiadostí pre druhú prioritnú os programu organizuje Spoločný technický sekretariát programu Interreg Poľsko-Slovensko školenia pre potenciálnych žiadateľov.

Školenia sú venované investičnej priorite „Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov  s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov“, čo znamená, že osobitný dôraz bude kladený na informácie týkajúce sa tejto priority a na špeciálne podmienky uvedené vo výzve.

Dvojdňové školenia (všeobecný modul a modul vo forme workshopu)  sú organizované v piatich mestách na oprávnenom území programu – po jednom v každom z regiónov. Na poľskej strane budú školenia prebiehať v poľskom jazyku a na slovenskej strane v slovenskom jazyku.

Vzhľadom na obmedzený počet miest je potrebné sa na školenia registrovať.Podrobnosti týkajúce sa plánovaných školení sa nachádzajú v založke „Ako použiť program“ – „Zapoj sa do školení“.