Región Beskydy: Predĺženie termínu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty

Región Beskydy predlžuje termín na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty do 31. augusta v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 - prioritnú os 3: Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania.

Detaily:
http://www.euroregion-beskidy.pl/2020/08/04/przedluzony-termin-naboru-wnioskow/