Prosím o informáciu, či je potrebné oznamovať zmeny termínu vecnej úlohy formou žiadosti o zmeny? Nestačí informácia uvedená v čiastkových správach, kde partneri signalizovali problém?

V súlade s Príručkou pre prijímateľa, bod 6.3.6 zmeny, ktoré nemajú vplyv na obdobie realizácie projektu, musia partneri projektu opísať v žiadostiach o platbu v systéme SL2014 na karte Problémy najneskôr v etape predkladania žiadosti za referenčné obdobie, v ktorom došlo k oneskoreniu. V tomto smere sa žiadosť o zmeny nepodáva. Informácia o zmene termínu realizácie úloh musí byť zohľadnená aj v súhrnnej žiadosti o platbu.