Prosím o informáciu, či je možné vo fáze realizácie projektu zmeniť prílohu k žiadosti o poskytnutie finančného príspevku „metodológia personálnych výdavkov“?

V žiadosti o poskytnutie finančného príspevku nie je možné zmeniť prílohu týkajúcu sa metodológie personálnych výdavkov. V prípade zjednodušeného účtovania výdavkov partner projektu nemusí dokladovať výdavky v rámci projektu. Účtované výdavky zároveň nebudú predmetom kontrol vykonávaných kontrolórmi alebo orgánom auditu (OA). To však partnera projektu neoslobodzuje od povinnosti správneho vedenia účtovných kníh alebo zjednodušenej účtovnej evidencie v súlade s vnútroštátnymi predpismi.