Propagácia programu počas konferencie „E-vzdelávanie – škola v 21. storočí“

7. apríla 2022 sa v hoteli Bristol v Rzeszowe konala záverečná konferencia projektu „E-vzdelávanie – škola v 21. storočí“, ktorú zorganizoval okres Rzeszów. Projekt sa realizoval spolu so slovenským partnerom – mestom Stropkov v rámci prioritnej osi „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania“.

 

Cieľom mikroprojektu bolo skvalitnenie vzdelávania na území okresu Rzeszów a mesta Stropkov vďaka spoločným aktivitám v rozsahu získania odborných poznatkov medzi pedagógmi v oblasti sociálnych médií a výmena skúseností za účelom aktivizácie mládeže so sociálnymi problémami. Cieľom projektu je podporiť učiteľov špeciálnych škôl z územia pohraničia v ich práci so žiakmi za podmienok dištančného vzdelávania (tzv. e-vzdelávanie).

Počas podujatia bol prezentovaný projekt a boli zosumarizované aktivity zrealizované v rámci projektu. Účastníci sa zároveň mohli oboznámiť s prezentáciami poľských a slovenských expertov venovanými využívaniu informačných a komunikačných technológií a sociálnych médií v oblasti vzdelávania, aktivizácie mládeže so sociálnymi problémami a propagácii pohraničia. Počas konferencie sa tiež konal diskusný panel za účasti expertov z oblasti sociálnych médií vo vzdelávaní a na trhu práce.

Počas konferencie zamestnanci Regionálneho kontaktného bodu v Rzeszove propagovali program a projekty v ňom realizované.