Program na roky 2021-2027 naberá finálnu podobu

Pracovná skupina pre prípravu návrhu programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027 zasadala online v piatok 5. novembra 2021.

 

Skupina prerokovala pripomienky Európskej komisie k návrhu programu a pripomienky z verejných konzultácii.  

Európska komisia zdôraznila potrebu zohľadniť v projektoch otázky klimatických zmien a cezhraničnej mobility (vrátane elektromobility). Dôraz kládla aj na digitálnu transformáciu, najmä na digitálne zručnosti tých, ktorí pracujú v odvetví kultúry a cestovného ruchu.  

Skupina následne schválila zohľadnenie pripomienok k návrhu programu z verejných a medzisektorových konzultácií.  

Novinkou v programe budú verejné konzultácie projektov v oblasti dedičstva a cestovného ruchu. Konzultácie umožnia zapojenie o.i. obyvateľov a miestnych organizácií do rozhodovania o finálnej podobe projektov tak, aby lepšie zohľadňovali potreby pohraničia.  

Na najbližšom zasadnutí, v decembri tohto roku, pracovná skupina plánuje schváliť konečnú verziu návrhu Programu. Európska komisia obdrží návrh programu začiatkom roku 2022.