Program Interreg Poľsko – Slovensko na TENT-Days 2018

Je za nami každoročné podujatie TEN-T Days 2018. Tento rok sa na konferencii zúčastnilo 26 ministrov, z toho 17 z členských štátov Európskej únie, ako aj viac ako 2 000 expertov z oblasti dopravy. Podujatie sa uskutočnilo v dňoch 25. až 27. apríla 2018 v hlavnom meste Slovinska Ľubľane. Tematika konferencie sa týkala najmä inteligentných, udržateľných a bezpečných systémov siete spojení rozvíjaných v rámci transeurópskej dopravnej siete (TEN-T).

obrazek

TEN-T Days to je príležitosť vypočuť si množstvo inšpirujúcich prezentácií a diskusií. Medzi najdôležitejších prednášajúcich patrila komisárka pre dopravu Violeta Bulcová, ktorá zastupovala Európsku komisiu počas trvania konferencie. Svoje prezentácie predniesli aj podpredseda Energetickej únie Maroš Šefčovič, komisár pre rozpočet a ľudské zdroje Günther Oettinger a komisárka pre regionálnu politiku Corina Creţuová. Na podujatí sa zúčastnili aj slovinský premiér Miro Cerar a bulharský minister dopravy Ivaylo Moskovski.

Program Interreg Poľsko – Slovensko sa aktívne zúčastnil na tohtoročnom podujatí TENT-T Days. Zástupcovia spoločného technického sekretariátu boli súčasťou tímu INTERREG, ktorý propagoval osvedčené postupy a úspechy cestných projektov realizovaných na území celej Európy.

obrazek

Podujatie TEN-T Days 2018 sa skončilo veľkým úspechom a získané poznatky pomôžu pri lepšej propagácii výsledkov projektov v našom programe. Pridanou hodnotou je aj výmena skúseností so zástupcami ďalších programov cezhraničnej spolupráce INTERREG.

Rozsiahlu fotoreportáž nájdete tu.

obrazek