Dokument

Príručka pre prijímateľa 2.03.2021.pdf

pdf 1.96 MB

14.07.2023 MV schválil zmeny v Prílohe č. 14 Príručky pre prijímateľa „Zásady realizácie strešných projektov”. Zmeny spočívajú v aktualizácii tabuľky 2A "Súčasné pridelenie finančných prostriedkov na riadenie, náklady na riadenie PPP na roky 2014 - 2020". Sú výsledkom vykonaných prerozdelení medzi úlohu realizácie mikroprojektov a úlohami riadenia strešných projektov.

28.04.2023 MV schválil zmeny v Prílohe č. 14 Príručky pre prijímateľa „Zásady realizácie strešných projektov”. Zmena spočíva v aktualizácii tabuľky 1A "Aktuálna alokácia EFRR v SP (v EUR)". Je výsledkom presunu finančných prostriedkov medzi partnermi strešného projektu "MicroINTERREG PL-SK" č. PLSK.01.01.00-24-0004/16.

15.12.2022 MV schválil zmeny v Prílohe č. 14 Príručky pre prijímateľa „Zásady realizácie strešných projektov” (o. i. predĺženie obdobia realizácie strešných projektov do 31.05.2023).

1.12.2021 MV schválil zmeny v Prílohe č. 14 Príručky pre prijímateľa „Zásady realizácie strešných projektov”:

  • predĺženie termínu realizácie strešných projektov do 31.3.2023,
  • využitie úspor z realizácie mikroprojektov na správu strešných projektov - maximálne do výšky 17 % rozpočtu projektu (presun finančných prostriedkov bude možný od apríla 2022),
  • financovanie IT systému na obsluhu malých projektov v programe Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027 a účasti na práci pracovnej podskupiny o FMP z prostriedkov určených na správu strešných projektov.

2.03.2021 MV schválil možnosť druhej korekcie žiadosti o zmenu a aktualizáciu príslušných ustanovení Príručky pre prijímateľa (kapitola 6.3.7.2). 

15.12.2020 schválil Monitorovací výbor zmenu u v Príručke pre prijímateľa, ktorá sa týka dodania do kapitoly 5.5.2. Termíny, bodu 4: „Vyššie uvedené termíny môžu v odôvodnených prípadoch byť rozhodnutím MV skrátené”, a taktiež zmeny v Prílohe č. 14 Príručky pre prijímateľa „Zásady realizácie strešných projektov”.

17.02.2020 Monitorovací výbor schválil zmeny v Príručke pre prijímateľa - kapitola 6.3 Zmeny v projekte. A taktiež schválil zmeny v Prílohe č. 14 „Zásady realizácie strešných projektov“ Príručky pre prijímateľa – kapitola 1.1, 1.3 a 1.4.


10.12.2019 Monitorovací výbor prijal zmeny v Príručke pre prijímateľa. Vzhľadom k predchádzajúcej verzii boli zmenené znenie v nasledujúcich kapitolách: 3.3; 4.1.6; 4.1.9; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 6.2; 6.2.3.1.

Prílohy (24)

PRÍLOHA 1. Zoznam oprávnených žiadateľov 3.04.2017.pdf

pdf 404 KB

Archívne verzie (1)

Príloha 2 - Partnerská zmluva - 1.07.2021.docx

docx 135 KB

PRÍLOHA 3. Ukazovatele výstupu a výsledku v jednotlivých prioritných osiach a miery jednotlivých ukazovateľov výstupu 06.09.2017.pdf

pdf 550 KB

Archívne verzie (1)

PRÍLOHA 4. Pokyny na vypracovanie ekonomickej a finančnej analýzy.zip

zip 5.34 MB

PRÍLOHA 5. Pomoc de minimis a štátna pomoc v programe 09.04.2018.pdf.pdf

pdf 748 KB

PRÍLOHA 6. Uzly v dopravnej sieti v programe 31.03.2016.pdf

pdf 925 KB

Archívne verzie (1)

Príloha 7 Príručka pre prijímateľov ohľadom propagácie

pdf 693 KB

Príloha 8.2 - Jednotná príručka k procesu a kontrole VO v3 - 19.04.2023

pdf 2.66 MB

Prílohy k PVO - 22.01.2021

zip 288 KB

Priloha 9 Kritériá hodnotenia projektov_27.04.2017.pdf

pdf 963 KB

Príloha_10a - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 1.07.2021.docx

docx 221 KB

Príloha_10b - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [štátna pomoc] 1.07.2021.docx

docx 210 KB

Príloha_10.7 - Dohoda o zverení osobných údajov na spracovanie

docx 48 KB

Archívne verzie (1)

PRÍLOHA 11. Postup_SL2014_20.02.2018.pdf

pdf 609 KB

Archívne verzie (1)

PRÍLOHA 11_1 Žiadosť o pridelenie_zmenu prístupu pre osobu oprávnenú v rámci SL2014.docx

docx 33 KB

PRÍLOHA 12 Zásady spolufinancovania projektov 26.10.2016.pdf

pdf 416 KB

Archívne verzie (1)

PRÍLOHA 13. Žiadosť_zmeny_STS.docx

docx 331 KB

PRÍLOHA 13. Žiadosť_zmeny_VP.docx

docx 331 KB

PRÍLOHA 14 Zásady realizácie strešných projektov - 14.07.2023

pdf 892 KB

PRÍLOHA 14.1 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na strešný projekt_27.06.2018.pdf

pdf 977 KB

PRÍLOHA 14.2 Partnerská zmluva na realizáciu strešného projektu_06.08.2018.pdf

pdf 216 KB

PRÍLOHA 14.3 Podrobné kritériá hodnotenia Strešných Projektov.pdf

pdf 86 KB

PRÍLOHA 15. Špecifické pravidlá pre trojstranné projekty 17.08.2017.pdf

pdf 534 KB

Register zmien Príručky_máj 2016.pdf

pdf 687 KB