Príručka „Boj proti podvodom v rámci programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko”

V súlade s článkom 125 ods. 4 písm. c) všeobecného nariadenia je povinnosťou RO zaviesť účinné a primerané opatrenia na boj proti podvodom, pri zohľadnení zistených druhov rizika. Okrem toho, článok 72, písm. h) všeobecného nariadenia uvádza, že vytvorený systém riadenia a kontroly predchádza nezrovnalostiam vrátane podvodov, ich odhaľovania a nápravy, a vymáhania neoprávnene vyplatených súm spolu s úrokmi z omeškania. V súvislosti s uvedeným RO sformuloval usmernenia a odporúčania týkajúce sa opatrení v oblasti predchádzania, identifikovania a reagovania v prípade podozrenia z výskytu podvodov pri vykonávaní programov a realizácií projektov.

Tento dokument je určený všetkým inštitúciám zapojeným do vykonávania programu a realizácie projektov, t. j. RO/NO, STS, kontrolórom a inštitúciám prijímateľov. Hlavnou myšlienkou príručky je informovať v rámci systému vykonávania, ako aj navonok, že sa nebude tolerovať žiadny druh podvodov.

Táto príručka je záväzná počas obdobia realizácie programu.